II edycja Budżetu Obywatelskiego


Jak możesz wziąć udział w Budżecie Obywatelskim?
 

Propozycję  projektu  do  realizacji  może  złożyć  każdy  mieszkaniec  Gminy Władysławowo,  który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończy 16 rok życia. Każda  osoba  może  zaproponować  dowolną  liczbę  projektów.


Krok 1 - POMYSŁ

Decydujesz na co wydać publiczne pieniądze. Zgłaszasz co potrzebne jest w Twojej okolicy, w Twoim mieście: uważasz, że potrzebny jest plac zabaw, boisko, park, a może jakieś wydarzenie kulturalne lub działania edukacyjne...

Budżet Obywatelski to „wydzielona” część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów a następnie ich głosowanie. W Gminie Władysławowo w 2017 roku, w drugiej edycji budżetu Burmistrz wydzielił 350 tys. zł na pomysły Mieszkańców, z podziałem na zadania miejskie 200 tys. zł i zadania wiejskie 150 tys. zł.

Krok 2 - POPARCIE POMYSŁU

Aby zgłosić swoje zadanie musisz zebrać grupę ludzi, którzy poprą Twój pomysł. Mogą to być sąsiedzi, członkowie rodziny, każdy mieszkaniec Gminy, który w roku procedowania nad budżetem ukończy 16 lat! Tak - Budżet Obywatelski skierowany jest również do młodych mieszkańców naszej Gminy. Nie ma też znaczenia, w której miejscowości Gminy mieszkasz. Najważniejsze, że jesteś mieszkańcem Gminy Władysławowo.

Formularz dostępny jest na stronie bip.wladyslawowo.pl, wladyslawowo.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim we Władysławowie: w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku), w Biurze Rady Miejskiej (II piętro, pok. 205),  w Bibliotece Miejskiej oraz jej filiach   Pamiętaj projekt nie może przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych,  potrzebujesz zebrać poparcie 15 mieszkańców Gminy Władysławowo. Poparcie możesz zbierać wśród osób, które w roku procedowania nad budżetem  ukończą 16 rok życia i są mieszkańcami Gminy Władysławowo.

Krok 3 - ZŁOŻENIE WNIOSKU

Kiedy zebrałeś już poparcie dla swojego pomysłu, musisz opisać swój pomysł na odpowiednim formularzu. Nie martw się, że jest w nim zbyt wiele rubryk. Jak to zrobić zawsze mogą podpowiedzieć Tobie pracownicy Urzędu Miejskiego we Władysławowie

W kilku zdaniach opisz konkretnie zadanie, które zostanie przez Ciebie zgłoszone. Wskaż komu będzie służyć projekt i jakie grupy mieszkańców skorzystają na jego realizacji. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu, jak wpłynie na jakość życia mieszkańców.

listownie na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J Hallera 19, 84-120 Władysławowo (z adnotacją na zaklejonej kopercie „Budżet obywatelski”),
osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Gen. J. Hallera 19 
elektronicznie na adres bo@wladyslawowo.pl

Krok 4 - WERYFIKACJA PROJEKTU

Swój projekt czyli wypełniony formularz wraz z poparciem musisz złożyć do Urzędu Miejskiego do 30 kwietnia 2016 roku. Teraz zajmą się nim członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, aby sprawdzić czy uwzględniłeś wszystkie koszty, czy Twój projekt jest zgodny z przepisami, czy może być realizowany na terenie gminy lub na gruncie, należącym do gminy. Członkowie  Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego mają na to czas do 25 czerwca 2017 roku. Jeśli zdarzy się, że w tym samym miejscu będą dwie różne propozycje projektów do realizacji członkowie Zespołu spróbują wraz z Tobą stworzyć wspólny projekt tak, aby pogodzić wszystkich zainteresowanych.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej. Projekty zostaną ocenione według kryteriów, a w szczególności: 
1) zgodności projektu z zadaniami własnymi miasta,
2) zgodności  projektu  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  z  przepisami  prawa  lokalnego i dokumentami strategicznymi miasta,
3) lokalizacji projektu w obszarze administracyjnym gminy,
4) dostępności projektu dla wszystkich mieszkańców gminy,
5) racjonalności realizacji projektu,
6) realności kosztów realizacji projektu,
7) poziomu kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach.

W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji przysługuje możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Burmistrza, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o wynikach weryfikacji. W przypadku uznania protestu za zasadny wniosek proceduje się dalej, w przypadku uznania protestu za niezasadny, wniosek pozostawia się bez dalszego procedowania. Z przyjętych zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

Krok 5 - PROMOCJA PROJEKTÓW

W momencie, gdy Twój projekt przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną możesz zacząć promować swój pomysł, aby jak najwięcej mieszkańców zechciało na niego oddać swój głos. To najtrudniejszy moment, gdyż trzeba zachęcić mieszkańców, sąsiadów i znajomych, aby zechcieli zagłosować. Zachęć teraz jak największą liczbę mieszkańców do wyboru najciekawszych projektów do zrealizowania...

Do 10 lipca 2017 r. nastąpi opublikowanie listy projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Kolejność zadań na liście jest ułożona zgodnie z datą wpływu zgłoszenia projektów.

Krok 6 - GŁOSOWANIE

Bierzesz udział w głosowaniu. Od ilości zebranych głosów będzie zależało czy Twój projekt zostanie zrealizowany. Głosować będziesz mógł od 11 września 2017r. do 24 września 2017 r. w różnych punktach na terenie Gminy. Listę punktów do głosowania ogłosi Burmistrz Władysławowa...

Wszystkie projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, wezmą udział w głosowaniu. Każdy mieszkaniec Gminy, który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończy 16 rok żucia będzie głosował JEDEN RAZ na maksymalnie pięć projektów - poprzez postawienie znaku X przy wybranych przez siebie projektach na specjalnym formularzu. Formularz głosowania pobrać można w wyznaczonych punktach do głosowania. Oddanie  większej liczby  kart  do  głosowania,  wskazanie  więcej  niż pięciu  projektów  lub  oddanie czystej karty bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.

Krok 7 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników wyboru projektów nastąpi do 30 września 2017 r. Te projekty, które zdobędą największą liczbę głosów zostaną zrealizowane w 2018 roku! Jeśli Twój projekt zwyciężył oznacza to, że wykonałeś kawał dobrej roboty! I o to chodzi właśnie w Budżecie Obywatelskim - aby swój projekt poprzez głosowanie i poparcie innych mieszkańców Gminy został zrealizowany. Już teraz zastanów się, jakie działania warto zrealizować w kolejnych edycjach BO Gminy Władysławowo...

Po podliczeniu ważnych głosów Burmistrz Władysławowa poda do publicznej wiadomości listę projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku. Zakwalifikowane  zostaną  projekty  z  największą,  kolejną liczbę głosów  poparcia,  których  łączna wartość nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok. W przypadku jednakowej liczby głosów projekt zwycięski wybrany zostanie drogą losowania.

Krok 8 - REALIZACJA PROJEKTÓW 

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontynuacja realizacji projektu w kolejnym roku budżetowym.

Wszystkie informacje, zasady oraz procedury znajdziesz w regulaminie, który powinieneś przeczytać zanim zaczniesz wypełniać formularz!

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załączniki:

1) Jak złożyć wniosek?

2) Regulamin II edycji Budżetu Obywatelskiego

3) Formularz zgłoszeniowy projektu BO
STANOWISKO 
BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

odnośnie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.

 

 

Dziękuję Państwu za udział w konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację – 2017 rok.

Konsultacje społeczne odbywały się w dniach 16 stycznia do 27 stycznia 2017 r. i zostały poprzedzone akcją informacyjną. W trakcie trwania konsultacji społecznych ww. projektu uchwały nie złożono żadnych propozycji i uwag.

Wierzę, że taki stan rzeczy jest podyktowany tym, że przygotowany projekt uchwały jest jasny, czytelny i spełnia oczekiwania mieszkańców Gminy Władysławowo.

Mam nadzieję, że wszystkie kolejne konsultacje społeczne, spotkają się z Państwa zainteresowaniem i aktywnym udziałem.

 

                                                                                                                                            Z poważaniem:

                                                                                                                                  Burmistrz Władysławowa

                                                                                                                                          /-/ Roman Kużel

Załączniki:
1) zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 11-2016 - treść projektu uchwały
2) zał nr 2 do Zarządzenia
3) Zarządzenie Burmistrza
4) Zarządzenie Nr 5.2017 Burmistrza Władysławowa z dn. 5.01.2017 r.
5) Wyniki Konsultacji dot. BO na 2017 r. 


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
projektu uchwały

 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację.


Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie:

od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.

w formie:

1. otwartego,   protokołowanego   spotkania   z   mieszkańcami Gminy Władysławowo,   organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. od godz. 17:00  w sali 103 (I piętro) Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19.

2. przyjmowania propozycji, uwag i opinii na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie
- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie /parter budynku/ w godzinach pracy urzędu

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:
- drogą elektroniczną na adres: bo@wladysławowo.pl
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację dostępny jest pod załączonym linkiem.

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie
przekazane w innej formie niż złożone na formularzu konsultacji społecznych, złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 16 stycznia 2017 r. bądź po dniu 27 stycznia lutego 2017 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem nie będą uwzględnione.

Władysławowo

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.