BUDŻET OBYWATELSKI 2019

Plakat Budżet Obywatelski Gminy Władysławowo 2019 [1778x2505] 

01.04.2019 r.

Od 1 do 30 kwietnia mieszkańcy Gminy Władysławowo, którzy w roku procedowania BO ukończą 10. rok życia, mogą złożyć projekt do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo. Do rozdysponowania jest kwota 350 tysięcy złotych, z podziałem 200 tysięcy złotych dla Władysławowa i 150 tysięcy złotych na projekty wiejskie tj. sołectwa z terenu gminy.

 

Harmonogram IV edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2019

 

 

marzec - wrzesień

 

 

Kampania informacyjno – edukacyjna.

 

 

kwiecień

 

 

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu na rok 2020.

 

 

do 25 czerwca

 

 

Weryfikacja zgłoszonych projektów oraz podanie 
do publicznej wiadomości wyniku weryfikacji.

 

do 10 lipca 

 

Opublikowanie listy projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

 

 

od 9 września do 23 września

 

 

Głosowanie

 

 

do 5 października

 

Ogłoszenie wyników głosowania.

 

 

do 15 listopada

 

 

Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w projekcie budżetu Gminy Władysławowo na rok 2020.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU wraz z listą poparcia 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA BO


Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo znajdą Państwo w BIP.
08.03.2019 r.

Dołącz do Zespołu ds. BO (do 25/03)

Zgodnie z zapisami tegorocznego Budżetu Obywatelskiego (Uchwała Nr V/77/2019 z dn. 27.02.2019r.) mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w  pracach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowa. Wystarczy w terminie do dnia 25 marca 2019 r. wypełnić załączony formularz.

Rozdział 6
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo

§ 21.1. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i określa szczegółowe zadania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowa.

2. W skład zespołu wchodzą:

a) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Władysławowa,

b) dwóch przedstawicieli Jednostki Pomocniczej Gminy Władysławowo tj. Osiedla,

c) dwóch przedstawicieli Jednostki Pomocniczej Gminy Władysławowo tj. Sołectwa,

d) po jednym przedstawicielu każdego Referatu Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przedłożenia w terminie do 25 marca 2019 r. kandydatur radnych Rady Miejskiej  na członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

4. Przedstawiciele Jednostek Pomocniczych Gminy – mieszkańcy gminy, chętni do pracy w Zespole będą mogli zgłosić się do pracy w Zespole, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i złożenie go w terminie do dnia 25 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim we Władysławowie. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc, przedstawiciele jednostek pomocniczych zostaną wyłonieni w drodze losowania.

5. Zadaniem zespołu jest ocena formalno – prawna oraz gospodarności zgłaszanych projektów.

6. Członek Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego nie może być wnioskodawcą projektu.

7. Członek Zespołu pełni swoją funkcję społecznie.

§ 22. Za organizację budżetu obywatelskiego w Gminie Władysławowo odpowiedzialny jest Referat Organizacyjno – Prawny.


Pobierz i wypełnij:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.