UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ WŁADYSŁAWOWA DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. W sprawie podziału Gminy Miasta Władysławowa na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Uchwała Nr XXXV/294/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2012r.
 
2. W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XXXV/295/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2012r.
 
3. W sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
Uchwała Nr XXXV/296/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 listopada 2012r.
 
4. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa
Uchwała Nr XVI/176/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 listopada 2015r.
 
5. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XVI/178/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 listopada 2015r.
Załącznik do uchwały Nr XVI/178/2015
 
6. W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Uchwała Nr XXXVII/344/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 stycznia 2013r.
 
7. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Uchwała Nr XV/154/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2015r.
 
8. W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 kwietnia 2015r.
 
9. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XVI/177/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 listopada 2015r.
Załącznik nr 1 – deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych
Załącznik nr 2 – deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych
Załącznik nr 3 – deklaracja dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie
Załącznik nr 4 – deklaracja dla domków letniskowych
Załącznik nr 5 – oświadczenie właściciela nieruchomości
Załącznik nr 6 – dane współwłaścicieli
 
10. W sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowanie tych odpadów oraz cen za te usługi
Uchwała Nr XV/156/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2015r.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.