Zasady dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych, należy poddać segregacji na następujące rodzaje odpadów komunalnych:

-        zmieszane,

-        szkło,

-        makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

-        odpady komunalne ulegające biodegradacji w podziale na twarde (gałęzie) i miękkie (trawa i liście),

-        popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych,

-        zużyte baterie i akumulatory,

-        przeterminowane leki i chemikalia,

-        odpady tekstylne,

-        meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-        odpady niebezpieczne,

-        zużyte opony,

-        odpady budowlane i rozbiórkowe,

-        styropian opakowaniowy.

 

Zmieszane odpady komunalne powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach:

-        na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne dopuszcza się gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznaczonych workach, dystrybuowanych wyłącznie przez Gminę Władysławowo.

-        właściciele nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych mają obowiązek zbierania popiołu i żużlu w osobnych pojemnikach.

-        w rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, gdzie  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gromadzenie szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych powinno się odbywać w workach do tego celu przeznaczonych.

 

W rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, selektywnie zbierane odpady, takie jak: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, w ilości powyżej 1 m3 na tydzień, należy zbierać w pojemnikach o pojemności do 1100 l.

 

W rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, szkło w ilości powyżej 1 m3 na tydzień, należy zbierać w pojemnikach o pojemności do 240 l.

 

Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki w następujących ujednoliconych kolorach:

-        zmieszane – czarnym,

-        szkło- zielonym,

-        makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - żółtym,

-        odpady komunalne ulegające biodegradacji miękkie (trawa, liście) - brązowym,

-        odpady komunalne ulegające biodegradacji twarde (gałęzie) – brązowym, oznaczonym napisem „GAŁĘZIE”,

-        popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych – szary.

Dopuszcza się stosowanie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w kolorach innych niż wskazane w ust. 9, pod warunkiem umieszczenia na nich w widocznym miejscu napisu („zmieszane”, „szkło”, „tworzywa sztuczne”, „odpady zielone”, „gałęzie”, „popiół”) w kolorze odpowiadającym danemu rodzajowi odpadu, na białym tle.

 

 

Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Władysławowo lub w PSZOK Gminy Władysławowo.

 

Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się w placówkach oświatowych i handlowych na terenie Gminy Władysławowo, w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie lub w PSZOK Gminy Władysławowo.

 

Odpady tekstylne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Władysławowo lub 
w PSZOK Gminy Władysławowo.

 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i zgromadzić w miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę Władysławowo lub przekazać je do PSZOK Gminy Władysławowo.

 

Opróżnione i oczyszczone opakowania i butelki należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do pojemnika lub worka, tak by zachowały zmniejszoną objętość.

 

W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że odpady komunalne są zbierane niezgodnie z zasadami segregacji wynikającymi z niniejszego regulaminu, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.

Władysławowo

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.