UCHWAŁA NR XXIII/268/2016
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie: wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460) Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się na terenie Gminy Władysławowo Strefę Płatnego Parkowania w obrębie następujących dróg publicznych:

1.1. w miejscowości Władysławowo:

a)      ul. Gen. J. Hallera

b)      ul. Hryniewieckiego, od. ul. Morskiej w kierunku Skweru Antoniego Abrahama

c)      ul. Hryniewieckiego, od. ul. Morskiej w kierunku portu

d)      ul. Kolejowa

e)      ul. Sportowa

f)       ul. Towarowa

g)      ul. Morska

h)      ul. Parkowa

i)        ul. Ks. Merkleina

1.2. w miejscowości Jastrzębia Góra:

a)      ul. Pucka

b)      ul. Słowackiego

c)      ul. Droga Rybacka

d)      ul. Rozewska

1.3. w miejscowości Karwia:

a)      ul. Wojska Polskiego  

  1. Lokalizację dróg publicznych objętych Strefą Płatnego Parkowania określa się w planie graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Strefę płatnego parkowania, o której mowa w § 1 wprowadza się corocznie w okresie od dnia                      15 czerwca do dnia 31 sierpnia, za wyjątkiem lokalizacji wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. lit. c), d) i f), które wprowadza się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

 

§ 3

  1. Wprowadza się opłaty jednorazowe za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, określonych w § 1 ust. 1. w następujących wysokościach:

1.1. za parkowanie do 30 minut                                                                                                           1,00 zł

1.2. za parkowanie powyżej 30 min. do 1 godziny                                                                   3,00 zł

1.3. za parkowanie w kolejnych godzinach

       (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)                                                                                3,00 zł

1.4. opłata miesięczna za zastrzeżenie wydzielonego miejsca postojowego

      (koperty) na prawach wyłączności                                                                                         500,00 zł

  1. Opłat, o których mowa w ust. 1 nie pobiera się od:

1.1.   pojazdów instytucji i służb wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.);

1.2.   oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej we Władysławowie;

1.3.   oznakowanych pojazdów służb komunalnych oraz pogotowia: wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego i ciepłowniczego podczas usuwania awarii;

1.4.   osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi lub kierujących pojazdem przewożącym osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się oraz placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej” oraz znakiem D-18a „parking miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 - informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się, posiadających kartę parkingową.

  1. Przepis, określony w ust. 2 pkt 1.4 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.
  2. Wzory kart parkingowych określa § 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 691).

 

§ 4

  1. Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
  2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej, opłata ulega pomniejszeniu do wysokości 30,00 .

 

§ 5

Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, przepisy porządkowe obowiązujące w Strefie i sposób pobierania opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Traci moc uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 poz. 1712).

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE

         Zgodnie z art. 13b ust. 2 ustawy o drogach publicznych: „Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej”.

         Prowadzenie strefy płatnego parkowania umożliwia znalezienie wolnego miejsca parkingowego w bezpośredniej bliskości obiektów o charakterze publicznym oraz powoduje zwiększenie rotacji parkujących pojazdów. Usprawnia również organizację ruchu w centrum miasta, co na terenie Gminy Władysławowo obserwuje się zwłaszcza w okresie letnim. Wprowadzanie nowych obszarów objętych strefą płatnego parkowania pozwoli na zwiększenie rotacji parkujących pojazdów.

         Środki uzyskane z tytułu opłat za parkowanie stanowiące dochód gminy, będą mogły być przeznaczone np. na budowę dodatkowych miejsc parkingowych oraz utrzymanie dróg.

         Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Strefy płatnego parkowania w Gminie Władysławowo w roku 2016 - treść uchwały nr XXIII/268/2016 + załączniki (PDF)

Władysławowo

Realizacja: IDcom-web.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.