Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1. Edukacja przedszkolna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zadania w ramach projektu:

Zakres zadań Projektu:

1. Utworzenie przedszkola samorządowego w Gminie Władysławowo – adaptacja budynku na potrzeby 110 nowych miejsc przedszkolnych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

2. Funkcjonowanie 110 miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstałym przedszkolu samorządowym we Władysławowie.

3. Oferta edukacyjna i specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnościami – uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami w dedykowanych im formach zajęć i terapii.

4. Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

5. Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego – studia podyplomowe, kursy, utworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

7. Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – szkolenie z zakresu metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnościami.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Władysławowo.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Najważniejszym efektem Projektu, możliwym dzięki utworzeniu pierwszego w Gminie Władysławowo samorządowego przedszkola ze 110 wysokiej jakości miejscami, będzie umożliwienie 100% dzieci z terenu Gminy Władysławowo udziału w edukacji przedszkolnej.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 770 692,54 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 2 770 692,54 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2 355 088,66 PLN

Wkład własny wynosi 415 603,88 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na sierpień 2020 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.