UWAGA! Odpady muszą być gromadzone w pojemnikach zgodnych z normą! (foto)

Pojemniki do odbioru odpadów komunalnych nie spełniające wymagań polskich norm (link otworzy duże zd

 


Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie uprzejmie przypomina o konieczności gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach zgodnych z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo oraz zgodnie z obowiązującymi polskimi normami.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą być przede wszystkim przygotowane do rozładunku mechanicznego. Należy na to zwracać uwagę przy ich kupnie – brak mechanizmu zaczepu do rozładunku grzebieniowego praktycznie uniemożliwia odbiór odpadów, które muszą być wówczas wysypywane ręcznie przez pracowników stojących na odwłoku śmieciarki, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie wypadkiem.

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Rysunek poniżej przedstawia typowy pojemnik na odpady komunalne. Pojemniki tego typu posiadają odpowiednią konstrukcję zaczepu, są dostosowane do odbioru mechanicznego oraz wytrzymałe, gwarantując wieloletnie użytkowanie bez utraty walorów funkcjonalnych i estetycznych.

Pojemniki spełniające normy

Powyższe pojemniki przeznaczone są także do zbierania popiołu, jednak nie można do nich sypać gorącego popiołu.

Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie gminy jeszcze w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki jak i pojemniki ogrodowe, które nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jaki i wytrzymałościowo).
Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki, które nie nadają się do odbioru odpadów komunalnych i nie spełniają wymagań polskich norm.

Pojemniki nie spełniające norm

Zwracamy również uwagę na częste przeładowywanie pojemników, co powoduje ich zaginanie, pękanie bądź wyłamywanie uchwytów. Problem ten dotyczy przede wszystkim pojemników na popiół, który często zalewany jest wodą, co wpływa na zdecydowane zwiększenie ciężaru pojemnika. Dodatkowo zimą popiół zalany wodą powoduje powstawanie zamarzniętej masy, pękanie pojemnika i brak możliwości jego opróżnienia.

Zgodnie z obowiązującymi normami maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 110/120 l i 100 kg dla pojemników 240 l. Tymczasem zalanie popiołu wodą zwiększa ciężar pojemnika 120 l często powyżej 100 kg a w pojemniku 240 l nawet 200 kg.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

Nie dostosowanie się do w/w wytycznych skutkować będzie nie odebraniem odpadów!
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo

(Uchwała nr XXX/363/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo). 

Zgodnie z § 11 ust. 7 i 8 w/w regulaminu pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów a utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być dokonywane poprzez: 

a) umieszczanie w odpowiednio oznaczonych pojemnikach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

b) gromadzenie odpadów w pojemnikach, w ilości nie powodującej ich przeciążenia,

c) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający, w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych. 

Zgodnie z § 11 ust. 2 w/w regulaminu pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być estetyczne, szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów komunalnych oraz popiołu i żużlu z terenu nieruchomości, jednak nie mniejszych niż 110 l.

Opublikowano: 10 marca 2017 11:21

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1242

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.