Zgodnie z art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozróżnia się kilka sposobów naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Na nieruchomościach zamieszkałych (np. domy jednorodzinne i wielorodzinne) opłatę można obliczyć w oparciu o:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilość zużytej wody z danej nieruchomości,
- powierzchnię lokalu mieszkalnego,
- gospodarstwo domowe.

Sposoby naliczania opłat w Gminie Miasta Władysławowo:

1. Na nieruchomościach, na których  zamieszkują mieszkańcy:
Ilość zużytej wody z danej nieruchomości [m3] x stawka opłaty za 1m3 wody zużytej na potrzeby bytowe

2. Na nieruchomościach, na których  nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. urzędy, sklepy, szkoły, biura, restauracje, bary, domki letniskowe, salony fryzjerskie,  myjnie samochodowe itp.):
Ilość zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności  x częstotliwość odbioru x stawka opłaty za dany rodzaj pojemnika

3. Na nieruchomościach o charakterze mieszanym (nieruchomość, gdzie równocześnie ktoś mieszka i prowadzona jest działalność gospodarcza):
Ilość zużytej wody z danej nieruchomości [m3] x stawka opłaty za 1m3 wody zużytej na potrzeby bytowe

Za odpady zbierane w sposób selektywny Rada Gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warto więc segregować odpady komunalne!!!

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.