Zgodnie z art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozróżnia się kilka sposobów naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Na nieruchomościach zamieszkałych (np. domy jednorodzinne i wielorodzinne) opłatę można obliczyć w oparciu o:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilość zużytej wody z danej nieruchomości,
- powierzchnię lokalu mieszkalnego,
- gospodarstwo domowe.

Sposoby naliczania opłat w Gminie Miasta Władysławowo:

1. Na nieruchomościach, na których  zamieszkują mieszkańcy:
Ilość zużytej wody z danej nieruchomości [m3] x stawka opłaty za 1m3 wody zużytej na potrzeby bytowe

2. Na nieruchomościach, na których  nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. urzędy, sklepy, szkoły, biura, restauracje, bary, domki letniskowe, salony fryzjerskie,  myjnie samochodowe itp.):
Ilość zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności  x częstotliwość odbioru x stawka opłaty za dany rodzaj pojemnika

3. Na nieruchomościach o charakterze mieszanym (nieruchomość, gdzie równocześnie ktoś mieszka i prowadzona jest działalność gospodarcza):
Ilość zużytej wody z danej nieruchomości [m3] x stawka opłaty za 1m3 wody zużytej na potrzeby bytowe

Za odpady zbierane w sposób selektywny Rada Gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warto więc segregować odpady komunalne!!!


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 roku

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie:

8,10 zł/1m3 zużytej wody.

Od 01 stycznia 2020 roku wszystkich obowiązuje segregacja. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka ulega podwojeniu.

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (stawki narzucone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

  1. za pojemniki o pojemności 120 l – 5,90 zł,
  2. za pojemniki o pojemności 240 l – 11,80 zł
  3. za pojemniki o pojemności 660 l – 32,40 zł
  4. za pojemniki o pojemności 1100 l – 54,10 zł,
  5. za kontenery o pojemności 7 m3 – 344,00 zł,
  6. za worki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 l – 16,90 zł,
  7. za worki na segregowane odpady komunalne o pojemności 120 l – 12,00 zł.

W przypadku, gdy właściciel tego rodzaju nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka ulega zwiększeniu czterokrotnie.

Stawka opłat dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ryczałt w wysokości 169,00 zł.

W przypadku, gdy właściciel tego rodzaju nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka ulega zwiększeniu czterokrotnie.


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.