REJESTR GMINNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

 

LP.

 

Nazwa Klubu Sportowego

 

adres

 

telefon

 

strona www/e-mail

 

 

1

Klub Sportowy “NORDA” Karwia

 

ul. Kopernika 27

84-105 Karwia

503-949-007

http://nordakarwia.futbolowo.pl

 

nordakarwia@onet.eu

zakres działania

- Rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stałe podnoszenie jego poziomu na terenie swojego obszaru działania,

- Popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych,

- Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

- Czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju.

2

Klub Sportowy “Klif” Chłapowo

 

ul. Gościnna 4

Chłapowo

84-120 Władysławowo

501-536-785

http://klifchlapowo.pl

 

klifklub@wp.pl

zakres działania

- Rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stałe podnoszenie jego poziomu na terenie swojego obszaru działania.

- Popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych,

- Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

- Czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju.

3

Miejski Klub Sportowy „Władysławowo”

(KRS 0000031626)

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. 1000-lecia PP 23/3

84-120 Władysławowo

888-333-372 

503-022-836 

 

http://mkswladyslawowo.futbolowo.pl

 

mks.wladyslawowo@onet.pl

zakres działania

Rozwój sportu i stałe podnoszenie jego poziomu na terenie kraju i zagranicą w sekcjach sportowych Klubu oraz wszechstronny rozwój w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i obrony cywilnej kraju.

4

Parafialny Młodzieżowy Klub Sportowy „Rybak”

Al. Żeromskiego 32, 84-120 Władysławowo

---------------

http://parafia.wladek.pl/ks

 

pmks.rybak@onet.pl

zakres działania

- Zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem jako alternatywą szerzącej się patologii społecznej /alkoholizm, narkomania itp./,

- wychowanie w duchu wartości moralnych i chrześcijańskich,

- Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i młodzieży pozaszkolnej w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

- Angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim,

- Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży pozaszkolnej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,

- Organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

- Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i zadań integracyjnych,

- Udział Klubu w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w katolickich, krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych,

- Aktywna współpraca z Parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie i szkołami położonymi na terenie działania Klubu.

5

Uczniowski Klub Sportowy “Bliza” przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie

(KRS 0000357472)

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Morska 1

84-120 Władysławowo

058/674-04-41

www.uksbliza.wladek.info

uksbliza@wp.pl

 

zakres działania

- Popularyzacja różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej

- Upowszechnianie wiedzy o zdrowych walorach aktywności sportowo-rekreacyjnej

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej

- Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną

- Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich nauczycielskich

-Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży 

6

Uczniowski Klub Sportowy „TRI-SEA MEWA WŁADYSŁAWOWO”

ul. 1000-lecia PP 2

84-120 Władysławowo

058/674-09-42

triseamewa@wp.pl  

zakres działania

- Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej w tym dla osób niepełnosprawnych,

- Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym,

- Integrowanie środowisk sportowych w tym również zagranicznych

- Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, w tym dla osób niepełnosprawnych

- Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich

- Edukacja sportowa

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rozwoju kreatywności i umacniania umiejętności społecznych

- Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznej, poprzez propagowanie działalności sportowej

- Wymiana informacji i doświadczeń oraz wspólna realizacja programów innymi organizacjami instytucjami na terenie kraju i za granicą

-Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nawiązanie współpracy i kontaktów między nimi

- Klub może tworzyć sekcje ukierunkowane na poszczególne dyscypliny sportu, między innymi: nauka pływania na różnych poziomach zaawansowania, pływanie sportowe, triathlon, pływanie w płetwach i monopłetwie (finswimming)

 

7

Stowarzyszenie „Sportowe Kaszuby”

(KRS 0000325006)

ul. 1000-lecia P.P. 17/16

84-120 Władysławowo

 

------------

www.facebook.com/piraciwladyslawowo

baseball@piraciwladyslawowo.pl

zakres działania

Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację lub wspieranie różnorodnych form współzawodnictwa

8

Klub piłkarski KP Jantarek

ul. Droga Chłapowska 56/5

84-120Władysławowo

880-919-151

http://kpjantarek.pl

magdanalewa@gmial.com

zakres działania

- Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z powiatu puckiego

- Organizowanie turniejów i wydarzeń sportowych w powiecie puckim,

- Promowanie zdrowego i sportowego stylu życia,

- Prowadzenie zajęć sportowych dla osób pełnoletnich,

- Propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które wpływają na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej członków

9

Klub Sportowy „Delfin” Władysławowo

ul. Garnizonowa 30/6, 84-104 Rozewie

793-398-487

delfin.wladyslawowo@gmail.com

www.facebook.com/delfin.wladyslawowo   

zakres działania

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów

-Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej

-Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim

-Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej

-Organizowanie zawodów sportowych

-Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

10

Klub Sportowy Solar Władysławowo

ul. Gen. J. Hallera 7

84-102 Władysławowo

511-454-442

solar.wladyslawowo@gmail.com

zakres działania

- Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,

- Wspieranie i propagowanie rozwoju kultury fizycznej mieszkańców powiatu puckiego a także rozwoju zainteresowań  z zakresu sportu, rekreacji i turystki na terenie swojego działania

- Promowanie wśród mieszkańców powiatu puckiego sportu, rekreacji zdrowego trybu życia,

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych jak również tworzenie  dogodnych warunków w tym zakresie

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.