Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie

ul. gen. J. Hallera 19 (łącznik)

84-120 Władysławowo

tel. 537247994,

 e-mail: sport@wladyslawowo.pl


 

REJESTR GMINNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

 

LP.

 

Nazwa Klubu Sportowego

 

adres

 

telefon

 

strona www/e-mail

 

 

1

Klub Sportowy “NORDA” Karwia

 

ul. Kopernika 27

84-105 Karwia

503-949-007

http://nordakarwia.futbolowo.pl

nordakarwia@onet.eu  

zakres działania

- Rozwój kultury fizycznej dzieci , młodzieży i dorosłych oraz stałe podnoszenie jego poziomu na terenie swojego obszaru działania,

- Popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych,

- Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

- Czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju.

2

Klub Sportowy “Klif” Chłapowo

 

ul. Gościnna 4

Chłapowo

84-120 Władysławowo

501-536-785

http://klifchlapowo.pl

klifklub@wp.pl  

zakres działania

- Rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stałe podnoszenie jego poziomu na terenie swojego obszaru działania.

- Popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych,

- Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

- Czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju.

3

Miejski Klub Sportowy „Władysławowo”

(KRS 0000031626)

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. 1000-lecia PP 8/18

84-120 Władysławowo

888-333-372 

503-022-836 

 

http://mkswladyslawowo.futbolowo.pl

mks.wladyslawowo@onet.pl

zakres działania

Rozwój sportu i stałe podnoszenie jego poziomu na terenie kraju i zagranicą w sekcjach sportowych Klubu oraz wszechstronny rozwój w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i obrony cywilnej kraju.

4

Parafialny Młodzieżowy Klub Sportowy „Rybak”

Al. Żeromskiego 32, 84-120 Władysławowo

---------------

http://parafia.wladek.pl/ks

pmks.rybak@onet.pl

zakres działania

- Zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem jako alternatywą szerzącej się patologii społecznej /alkoholizm, narkomania itp./,

- wychowanie w duchu wartości moralnych i chrześcijańskich,

- Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i młodzieży pozaszkolnej w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

- Angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim,

- Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży pozaszkolnej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,

-Organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

- Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i zadań integracyjnych,

- Udział Klubu w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w katolickich, krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych,

- Aktywna współpraca z Parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie i szkołami położonymi na terenie działania Klubu.

5

Uczniowski Klub Sportowy “Bliza” przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie

(KRS 0000357472)

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Morska 1

84-120 Władysławowo

058/674-04-41

www.uksbliza.wladek.info

uksbliza@wp.pl

 

zakres działania

- Popularyzacja różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej

- Upowszechnianie wiedzy o zdrowych walorach aktywności sportowo-rekreacyjnej

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej

- Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną

- Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich nauczycielskich

-Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży 

6

Stowarzyszenie „Sportowe Kaszuby”

(KRS 0000325006)

ul. 1000-lecia P.P. 17/16

84-120 Władysławowo

 

------------

www.facebook.com/piraciwladyslawowo

baseball@piraciwladyslawowo.pl   

zakres działania

Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację lub wspieranie różnorodnych form współzawodnictwa

7

Uczniowski Klub Sportowy TRI-SEA MEWA we Władysławowie

ul. 1000-lecia P.P. 2,

84-120 Władysławowo

 

------------

triseamewa@wp.pl

http://triseamewa.pl

zakres działania

-Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

-Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym.

-Integrowanie środowisk sportowych w tym również zagranicznych.

-Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

-Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich.

-Edukacja sportowa.

-Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rozwoju kreatywności i umacniania umiejętności społecznych.

-Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznej, poprzez propagowanie działalności sportowej.

-Wymiana informacji i doświadczeń oraz wspólna realizacja programów z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą.

-Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nawiązywanie współpracy i kontaktów między nimi.

- klub może tworzyć sekcje ukierunkowane na poszczególne dyscypliny sportu między innymi; nauka pływania na różnych poziomach zaawansowania, pływanie sportowe, triatlon, pływanie w płetwach i monopłetwie (finswimming), żeglarstwo.

8

Klub Sportowy „Delfin” Władysławowo

ul. Garnizonowa 30/6, 84-104 Rozewie

-----------------

delfin.wladyslawowo@gmail.com

www.facebook.com/delfin.wladyslawowo   

zakres działania

-Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów

-Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej

-Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim

-Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej

-Organizowanie zawodów sportowych

-Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

9

Sportowy Klub Wędkarstwa Morskiego WŁADEK - TEAM

ul. Zuchów 5,

84-120 Władysławowo

 607-965-429

klub@wladek.pl

zakres działania

 1. -Popularyzacja  wędkarstwa morskiego jako dyscypliny sportowej.
 2. -Organizowanie zawodów sportowo-wędkarskich.
 3. -Uczestnictwo w zawodach wędkarskich w kraju jak i za granicą.
 4. -Organizowanie rekreacyjnych imprez sportowo-wędkarskich.
 5. -Organizację i prowadzenie obozów wędkarskich sportowo-rekreacyjnych, wyjazdów mających na celu pogłębienie wiadomości i wiedzy wędkarsko-sportowej członków Klubu.
 6. -Doskonalenie umiejętności wędkarskich członków Klubu.
 7. -Organizacja różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 8. -Wyłanianie reprezentacji w dyscyplinie sportu wędkarstwa morskiego.
 9. -Prowadzenie rankingu sportowego, który wyłania najlepszych zawodników Klubu.
 10. -Współpraca z organizacjami wędkarskimi o podobnym profilu działalności.
 11. -Współpraca z organizacjami zajmującymi się walką z patologiami społecznymi, uzależnieniami oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. -Podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się niezbędne i celowe dla realizacji działalności statutowej klubu, oraz pozyskiwanie środków na cele statutowej działalności Klubu.
 13. -Współpraca z jednostkami samorządu lokalnego oraz instytucjami rządowymi.
 14. -Uczestniczenie w realizacji zadań publicznych.
 15. -Branie czynnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wędkarstwa.
 16. -Organizacja imprez charytatywno-wędkarskich

10

Klub piłkarski KP Jantarek

 

ul. Droga Chłapowska 56/5,

84-120 Władysławowo

 

880-919-151

795 012 007

https://kpjantarek.pl/

Facebook - AP Jantarek

zakres działania

- Organizowanie turniejów i wydarzeń sportowych w Powiecie puckim

- Promowanie zdrowego i sportowego stylu życia

- Prowadzenie zajęć sportowych dla osób pełnoletnich

- Propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które wpływają na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej członków

11

Klub Sportowy Solar Władysławowo

 

 

ul. Gen. J. Hallera 7

84-120 Władysławowo

 

 

511 454 442

 

 

solar.wladyslawowo@gmail.com

 

 

zakres działania

- Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu,

- Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia

- Wspieranie i propagowanie rozwoju kultury fizycznej mieszkańców powiatu puckiego a także rozwoju zainteresowań z zakresu sportu, rekreacji, zdrowego trybu życia

- Promowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych jak również tworzenie warunków w tym zakresie

 
logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.