Logo WFOŚiGW

Usuwanie azbestu


4 maja 2018

Gmina Władysławowo po raz kolejny zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Gmina wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gminy Władysławowa, którzy w 2018 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gminy Władysławowo. Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie do 70%, jednak:

- nie więcej niż 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

- nie więcej niż 300 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2018 r. oraz zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie wykonania nowego poszycia dachu, elewacji itp.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2018 roku po podpisaniu umowy lub przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały poniesione po podjęciu przez Zarząd  Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

Wybór wykonawcy zadania będzie należał do mieszkańca.

Wszystkie zainteresowane osoby  prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej w wersji papierowej do pokoju 327 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 18 maja 2018 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 327 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 


7 grudnia 2017

Gmina Władysławowo po raz kolejny zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Gmina wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gminy Władysławowa, którzy w 2018 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gminy Władysławowo.

W roku 2017 kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniosła do 75%, jednak:

  • nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  • nie więcej niż 400 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu.

W ramach realizacji projektu mieszkańcy gminy Władysławowo w 2017 roku uzyskali dodatkowe dofinansowanie z budżetu gminy, lecz nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ze względu na ogłoszenie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na przełomie stycznia i lutego nie możemy określić dokładnych kwot procentowych dofinansowania na 2018 rok, gdyż jest to zależne od zapisów regulaminowych planowanego konkursu.

Do kosztów kwalifikowanych Funduszu nie zalicza się podatku VAT.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie ogłoszenia wyników konkursu.

Usuwanie odpadów zawierających azbest zostanie przeprowadzone, prawdopodobnie bazując na zapisach regulaminowych na 2017 rok, przez podmiot wybrany przez Gminę Władysławowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2018 r. oraz zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie wykonania nowego poszycia dachu, elewacji itp.

 

Wszystkie zainteresowane osoby  prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej w wersji papierowej do pokoju 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 


25 września 2017

Uprzejmie informujemy, że 20 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana Uchwała nr XLV/585/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo,

w związku z tym wnioski niezbędne do ubiegania się o otrzymanie dotacji można składać po 4 października 2017 r. w pokoju 312 Urzędu Miejskiego.

Ze względu na termin rozliczenia projektu przez Gminę Władysławowo z WFOŚiGW zwracamy się z prośbą o złożenie wniosku do 31 października br.

Zapraszamy!

Link do wniosku (PDF)5 czerwca 2017

Gmina Władysławowo informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął konkurs pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego’’ (edycja 2017). Wniosek Gminy Władysławowo został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 18 660,00 zł. Z uwagi na ograniczony budżet konkursu, wysokość dofinansowania ustalono do 75% kosztu kwalifikowanego.

W związku z powyższym osoby, które zadeklarowały chęć udziału w programie proszone są o złożenie wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca włącznie, zgodnego z załączonym wzorem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 


11 kwietnia 2017

Uprzejmie informujemy, że została wybrana firma, która będzie wykonywać na terenie gminy zadanie z zakresu usuwania azbestu tj. demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

ECO-POL Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9
86-120 Pruszcz

Cena: 489,00 zł za 1 Mg brutto.

Firmie zostały przekazane kontakty osób, które wyraziły chęć usunięcia azbestu z terenu swojej nieruchomości. Przedstawiciel ECO-POL Sp. z o.o. będzie kontaktował się bezpośrednio z właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia dogodnego terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Wszystkich zainteresowanych wymianą pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe, którzy nie zgłosili się na obecne rozdanie, zapraszamy do składania deklaracji już na przyszły rok od listopada 2017.16 lutego 2017

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 lutego br., do Urzędu Miejskiego zgłosiło się 11 osób zainteresowanych wymianą pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe.

W związku z ogłoszeniem w dniu 13 lutego konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego, zamknęliśmy listę osób chętnych na usunięcie azbestu z terenu swoich nieruchomości.

Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji gminnego wniosku o dofinansowanie wszyscy zainteresowani zostaną indywidualnie poinformowani o możliwości złożenia wniosku o dotację oraz koniecznych do przedłożenia wymaganych dokumentach.

Wszystkich zainteresowanych wymianą pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe, którzy nie zgłosili się na obecne rozdanie, zapraszamy do składania deklaracji już na przyszły rok od listopada 2017.

 


4 listopada 2016

Gmina Władysławowo po raz kolejny zamierza przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Gmina wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gminy Władysławowa, którzy w 2017 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gminy Władysławowo. Przewidywana kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych wyniesie do 85%, jednak:

- nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

- nie więcej niż 400 zł za tonę odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2017 r. oraz zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie wykonania nowego poszycia dachu, elewacji itp.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.