Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku logo


19 września 2018 roku


Informujemy Państwa, że w ramach krajowego programu "Czyste Powietrze" ruszył nabór wniosków. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłow na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 

Na stronie internetowej WFOŚiGW uruchomiony został Portal Beneficjenta, za pomocą którego mogą Państwo aplikować o dofinansowanie.

Spotkanie informacyjne:

Przypominamy Państwu również o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 1 października 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej COS OPO "Cetniewo" we Władysławowie.

Zakres spotkania będzie obejmować trzy bloki tematyczne:

1. jakość powietrza (definicja niskiej emisji, przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje o stanie powietrza w danym regionie),

2. propozycje wsparcia dla zwalczania niskiej emisji (program NFOŚiGW Czyste Powietrze oraz programy BOŚ S.A.),

3. warsztaty pisania wniosków do programu Czyste Powietrze.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronach internetowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska.

W razie pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku: doradcy@wfos.gdansk.pl, tel. 58 743-18-00.

 

 


30 sierpnia 2018 roku


Burmistrz Władysławowa zaprasza mieszkańców Gminy Władysławowo na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bądź na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego w ramach Krajowego Programu ”Czyste Powietrze”.

Zakres spotkania obejmować będzie trzy bloki tematyczne:

1. jakość powietrza (definicja niskiej emisji, przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje o stanie powietrza w danym regionie),

2. propozycje wsparcia dla zwalczania niskiej emisji (program NFOŚiGW Czyste Powietrze oraz programy BOŚ S.A.),

3. warsztaty pisania wniosków do programu Czyste Powietrze.

Spotkanie odbędzie się 1 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej COS OPO „Cetniewo” we Władysławowie.


Więcej informacji dostępnych jest w załączonym liście intencyjnym Ministerstwa Środowiska oraz komunikacie WFOŚ poniżej:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od września 2018 rozpoczyna wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.” Od 04.09.2018 r. do 10.10.2018 r. prowadzone będą spotkania informacyjne dla mieszkańców województwa pomorskiego. Specjaliści Funduszu odwiedzą każdą gminę i w przystępny sposób przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:
- z miejskiej sieci ciepłowniczej (węzły ciepła),
- gazem ziemnym lub LPG,
- olejem opałowym,
- elektrycznością (w tym pompy ciepła),
- biomasą,
- węglem.

W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+.

Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku. 
Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na:
- docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
- montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),
- montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika). 

Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinasowanie udzielane jest jedynie w formie pożyczki.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nabór rozpocznie się w połowie września 2018 r. W razie szczegółowych pytań, informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku: doradcy@wfos.gdansk.pl, 58-743-18-00.

 

 

 


19 lipca 2018 roku


W dniu 17 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie realizacji Krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Z uzyskanych informacji wiadomo, że w okresie od 20 sierpnia 2018 r. do 14 października 2018 będą przeprowadzane przez pracowników WFOŚiGW miniszkolenia warsztatowe na terenie gmin. Termin będzie ustalany wspólnie z WFOŚiGW w Gdańsku. O dokładnej dacie poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRAJOWEGO:

1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznychwłaścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, nie prowadzących działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem, że powierzchnia wykorzystywana pod działalność gospodarczą nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

2. Wnioski Beneficjentów będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

3. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie będą określone w ogłoszeniu na stronie internetowej www.wfos.gdansk.plwww.nfosigw.gov.pl.

4. Wnioski będą najprawdopodobniej przyjmowane od 1 września 2018 r.

5. Wnioski w formie elektronicznej będą przyjmowane za pomocą ePUAP, lub wypełnione i wydrukowane wysłane pocztą tradycyjną.

6. Decyzje o finansowaniu będą rozpatrywane na bieżąco (tryb ciągły konkursu).

7. Na jeden budynek może zostać złożony jeden wniosek na dofinansowanie.

8. Wysokość dotacji, pożyczek lub obydwu tych form dofinansowania będzie uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (na podstawie PIT za 2017 r.)

9. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7 tyś. zł, a maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego do  53 tyś zł.

10. Dofinansowanie będzie możliwe również w formie pożyczki, oprocentowanie zmienne wynosi nie mniej niż 2% w skali roku. Okres spłaty do 15 lat, karencja w spłacie do 6 miesięcy.

11. Okres realizacji przedsięwzięcia do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

12. Okres kwalifikowalności kosztów od 1 stycznia 2018 rdo 30 czerwca 2029 r. – warunek przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,  z zastrzeżeniem, że koszty poniesione będą kwalifikowane za okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

13. Zakres prac kwalifikowanych:

A. Modernizacja systemów grzewczych polegające na wymianie indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe na źródła niskoemisyjne (źródła ciepła klasy ECO DESIGN - EKO PROJEKT).

Możliwe do zainstalowania źródła:

-        węzły cieplne,

-        kotły gazowe kondensacyjne (gaz sieciowy lub zbiornikowy),

-        kotły na paliwa stałe (węgiel lub biomasa),

-        systemy ogrzewania elektrycznego,

-        kotły olejowe,

-        pompy ciepła.

B.  Prace termomodernizacyjne

-        W przypadku gdy są zadaniem towarzyszącym wymianie źródła ciepła

-        W przypadku gdy w obiekcie istnieje już źródło spełniające wymagania Programu (dla kotłów na paliwa stałe uznawane będą źródła klasy 5) a obiekt uzyskał Pozwolenie na budowę przed 15 grudnia 2002r.

Do prac termomodernizacyjnych zaliczamy:

-        ocieplenie przegród zewnętrznych (ściany, podłogi itp.),

-        ocieplenie przegród wewnętrznych (oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (ściany, stropy wewnętrzne),

-        wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w tym bramy garażowe).

14. Wybór źródła ciepła jest w pierwszej kolejności uzależniony od możliwości podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. W przypadku braku możliwości zastosowania takiego rozwiązania zasadne będzie zastosowanie innego źródła ciepła.

15. Zadania mogą być realizowane zarówno w obiektach istniejących oddanych do użytkowania jak i nowobudowanych.

16. Za zakończenie zadania uznaje się podpisanie protokołu odbioru przez Beneficjenta oraz Pracownika WFOŚiGW w Gdańsku.

17. Okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. NFOŚiGW/ WFOŚiGW dokonuje kontroli przedsięwzięć w okresie trwałości przedsięwzięcia.

18. Ze względu na konieczność zmiany systemu podatkowego przez Ministerstwo Finansów dotacje będą wypłacane w 2019 roku.

Więcej informacji ze spotkania dostępnych jest na stronie WFOŚiGW.

 

 


11 lipca 2018 roku

Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) – komunikat Burmistrz Czerska

W związku z unieważnieniem konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w dniu 09 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku odbyło się spotkanie Prezesa WFOŚiGW w Gdańsku Pana Macieja Kazienko oraz Burmistrz Czerska Jolanty Fierek. Rozmowa przebiegła bardzo merytorycznie i rzeczowo. Pan Prezes zaprezentował Burmistrz Czerska wstępnie przyjęte zasady nowego konkursu o zasięgu krajowym pn. Czyste Powietrze . W swoich wypowiedziach Prezes zapewniał, że mieszkańcy którzy złożyli wnioski zostaną obsłużeni w nowym programie jako pierwsi. Dodatkowo deklarował lepsze warunki dofinansowania w konkursie krajowym niż wojewódzkim. Wyjaśniał, że:

1. wnioski trzeba będzie ponownie składać na nowych drukach bezpośrednio do WFOŚiGW w Gdańsku (za pomocą ePUAP lub elektronicznie wypełniony formularz wydrukować i wysyłać  do Funduszu pocztą tradycyjną),

2. decyzje o dofinansowaniu będą rozpatrywane na bieżąco (tryb ciągły konkursu),

3. do nowego konkursu zakwalifikowane będą modernizacje źródeł ciepła po 01.01.2018r., jednakże takie, które nie zostały zakończone (nie został podpisany końcowy protokół odbioru),

4. finansowanie inwestycji będzie zależne m.in. od dochodu w rodzinie (na podstawie PIT),

5. dostępne będą opcje dofinansowania w formie dotacji, pożyczki lub obydwu tych form (zależnie od progu dochodowego),

6. konkurs ruszyć ma na początku września,

Burmistrz Czerska Jolanta Fierek, mówiąca w imieniu samorządów podpisanych pod listem do Premiera, broniła interesów Mieszkańców i namawiała Prezesa WFOŚiGW do publicznego zaprezentowania warunków konkursu krajowego oraz do przywrócenia konkursu wojewódzkiego. Opublikowanie zasad, form i poziomu dofinansowania, które dadzą mieszkańcom wybór czy realizują wymianę pieca w ramach złożonego już wniosku czy wycofują wniosek i oczekuje na uruchomienie naboru wniosków w konkursie krajowym. Niestety rozwiązanie takie, według Prezesa WFOŚiGW, nie może mieć miejsca.

W dniu dzisiejszym zostanie wysłany list do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z żądaniem niezwłocznego uruchomienia programu krajowego, z argumentacją, że okres letni jest najlepszym i tak naprawdę jedynym czasem na wymianę pieca. Domagamy się zagwarantowania osobom, które złożyły wnioski w konkursie wojewódzkim, dofinansowania zakończonych prac  modernizacyjnych.  Dodatkowo prosimy Premiera o rozważenie możliwości prowadzenia w roku 2018 dwóch programów równocześnie, dzięki czemu Mieszkańcy będą mogli dokonywać wyboru odpowiadającego im programu.

 

 


3 lipca 2018 roku


Gmina Władysławowo z przykrością informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku w dniu 29 czerwca unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (EDYCJA 2018) w ramach którego Gmina Władysławowo złożyła wniosek o dofinansowanie w imieniu mieszkańców Gminy.

KOMUNIKAT WFOŚ: ZOBACZ 

Niemniej jednak, z wiadomości uzyskanych przez Gminę, uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy, którzy złożyli deklarację udziału w Programie Czyste Powietrze Pomorza–edycja 2018, będą mieli możliwość złożenia wniosku w ramach Rządowego Programu Czyste Powietrze. Niestety na dzień dzisiejszy, Gmina Władysławowo nie jest w stanie wskazać szczegółowych rozwiązań przyjętych w Programie Rządowym, gdyż trwają obecnie nad nimi prace. W przypadku uzyskania jakiekolwiek informacji o Rządowym Programie Czyste Powietrze, zostanie ona opublikowana na stronie internetowej Gminy Władysławowo, a także przekazana telefonicznie lub e-mailowo zainteresowanym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 327 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 


22 lutego 2018 roku


W związku z aktualizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Regulaminu konkursu Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) informujemy, że dodano elektryczne urządzenie grzewcze do źródeł ciepła mogących zastąpić urządzenia zasilane paliwami stałymi (węglem i koksem).

Kwota dotacji dla elektrycznych urządzeń grzewczych na potrzeby ogrzewania budynków wynosi nie więcej niż 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które są jeszcze zainteresowane likwidacją kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniem ich:

- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą - pellet),

- podłączeniem do sieci ciepłowniczej,

- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków,

prosimy o zapoznanie się, wypełnienie Ankiety i dostarczenie jej do 16 marca 2018 r. do pokoju nr 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 


5 lutego 2018 roku


W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018), informujemy, że do konkursu mogą być zgłaszane zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),

- podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

- 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

a) dokumentację i nadzór techniczny,

b) demontaż istniejącego źródła ciepła,

c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,

d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem faktura, rachunek bądź równoważny dokument księgowy wystawiony po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie zainteresowane osoby, które nie złożyły deklaracji pod koniec ub. roku, prosimy o zapoznanie się z ankietą, a następnie jej wypełnienie i dostarczenie w wersji papierowej do pokoju 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 16 marca 2018 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 


6 grudnia 2017 roku


Gmina Władysławowo po raz kolejny zamierza przystąpić do konkursu 
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste Powietrze Pomorza”.

Gmina wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie gminy Władysławowa, którzy w 2018 roku planują przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich: 

  • kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
  • podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe). Kwota dotacji dla danego źródła ciepła w 2017 roku wyniosła nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
          - 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
          - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
           - 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
           - 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

W ramach realizacji projektu mieszkańcy gminy Władysławowo w 2017 roku uzyskali dodatkowe dofinansowanie z budżetu gminy, lecz nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do konkursu mogą być tylko zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Ze względu na ogłoszenie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na przełomie stycznia i lutego nie możemy określić dokładnych kwot procentowych dofinansowania na 2018 rok, gdyż jest to zależne od zapisów regulaminowych planowanego konkursu.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu, w szczególności na:

a)      zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

  • kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą,
  •  pomp ciepła,
  • węzłów cieplnych z przyłączami,

b)      wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Do kosztów kwalifikowanych Funduszu nie zalicza się podatku VAT.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z ankietą, a następnie jej wypełnienie i dostarczenie w wersji papierowej do pokoju 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.25 września 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że 19 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana Uchwała nr XLV/586/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Władysławowo,

w związku z tym wnioski niezbędne do ubiegania się o otrzymanie dotacji można składać po 3 października 2017 r. w pokoju 312 Urzędu Miejskiego.

Ze względu na termin rozliczenia projektu przez Gminę Władysławowo z WFOŚiGW zwracamy się z prośbą o złożenie wniosku do 30 października br.

Zapraszamy!

Link do wniosku (PDF)7 lipca 2017 roku

W związku z otrzymaną korespondencją z WFOŚiGW w Gdańsku, uprzejmie informujemy, że projekt Gminy Władysławowo został zaakceptowany z poziomem dofinansowania 25 % kosztów kwalifikowalnych. Mając powyższe na uwadze uprzejmie informujemy, że faktury dokumentujące poniesione koszty przez wnioskodawców mogą być wystawiane z datą po dniu 5 lipca 2017 roku.

 


23 czerwca 2017 roku

W związku z ogłoszonym komunikatem przez WFOŚiGW w Gdańsku zamieszonym poniżej, informujemy, że faktury wystawione za wymianę pieca mogą być datowane dopiero po dacie rozstrzygnięcia konkursu tj. zgodnie z poniższą informacją po 31 sierpnia 2017 roku.

KOMUNIKAT WFOŚiGW w Gdańsku

UWAGA - termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużony !!! 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu pn. Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017), pierwotnie planowany na 23 czerwca 2017 r., został w y d ł u ż o n y! 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia związane jest z dużym zainteresowaniem Konkursem w roku bieżącym. Złożone wnioski konkursowe opiewają na kwotę kilkakrotnie przewyższającą kwoty wnioskowane w edycjach Konkursu przeprowadzanych w latach ubiegłych. Zatem Fundusz musi zabezpieczyć większe środki na ich zrealizowanie, co wymaga podjęcia stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą.

Aktualnie Fundusz znajduje się w trakcie zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, wygasły mandaty członków dotychczasowej Rady Nadzorczej a nowa Rada nie została jeszcze powołana.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 


25 stycznia 2017 roku

W związku z umieszczeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku regulaminu konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017), informujemy, iż w roku 2017 nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na kolektory słoneczne. Link do regulaminu konkursu "Czyste powietrze Pomorza" na stronie WFOŚ.

W związku z tym faktem osoby, które zadeklarowały w ankiecie instalacje kolektorów słonecznych, niestety nie będą brane pod uwagę w zakresie uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674-54-80 lub w p. 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.1 grudnia 2016 roku

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy o możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kotła opalanego ekogroszkiem i zastąpieniu go innym źródłem zasilania np. piecem gazowym informujemy, iż wsłuchując się w Państwa potrzeby doprowadziliśmy do ostatecznych ustaleń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie możliwości finansowania również wymiany pieców opalanych tym paliwem. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety (umieszonej w listopadowym Ratuszu oraz w załączniku niniejszej wiadomości) i dostarczenie jej do pokoju 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia końca grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674-54-80 lub w p. 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.Listopad 2016 roku

Gmina Władysławowo po raz kolejny przystąpi do konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”, gdzie istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), którzy planują w 2017 r. przeprowadzenie inwestycji. Kwota dotacji dla danego źródła ciepła wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- 20.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem,

d) kolektory słoneczne:
- 6.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny.

Gmina Władysławowo będzie ubiegać się o środki w imieniu mieszkańców na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane uzyskaniem najlepszych efektów ekologicznych. W ramach realizacji projektu mieszkańcy gminy Władysławowo uzyskają dodatkowe dofinansowanie z budżetu gminy, lecz nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do konkursu mogą być tylko zgłaszane zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. W celu uzyskania niezbędnych informacji na temat potrzeb mieszkańców została załączona ankieta.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z ankietą a następnie jej wypełnienie i dostarczenie w wersji papierowej do pokoju 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 23 grudnia 2016 r.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.