Podstawowym celem gminnego programu „Czyste Powietrze Gminy Władysławowo – edycja 2017”, dotyczącego modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem oraz zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem lub źródłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, była redukcja emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Władysławowa, gdzie głównym źródłem utrzymania się mieszkańców od wielu lat była i jest branża turystyczna.

Wspomniany program likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został ogłoszony w Gminie Władysławowo listopadzie 2016 r. Przez kolejne miesiące od grudnia 2016 do kwietnia 2017 mieszkańcy Gminy Władysławowo składali do tut. urzędu stosowną ankietę dot. przystąpienia do wdrażanego programu. Program modernizacyjny formalnie rozpoczął się z początkiem lipca 2017 r., w chwili gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozytywnie ocenił wniosek złożony przez Gminę Władysławowo i przyznał gminie kwotę w wysokości 265 270,00 na przeprowadzenie wnioskowanej modernizacji.

Do programu zostało włączonych 52 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Władysławowo leżących w takich miejscowościach jak: Władysławowo, Chłapowo, Chałupy, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo i Tupadły. Całkowity koszt przeprowadzenia programu modernizacyjnego źródeł energii cieplnej tj. wymiany kotłów węglowych na niskoemisyjne  opalane gazem ziemnym, pelletem, w tym montaż pomp ciepła wyniósł 863 220,30 zł. Dofinansowanie do programu w wysokości 201 731,70 zł (poziom 25% kosztów kwalifikowanych) udziału środków WFOŚiGW w Gdańsku w całkowitym koszcie kwalifikowanym przedsięwzięcia oraz 37 138,43 zł (5,01%) z budżetu Gminy Władysławowo.

Wszystkie nieruchomości, które zostały zakwalifikowane do programu, opalane były kotłami na węgiel lub miał, o łącznej mocy 1 214 kW, przez co rocznie emitowały do atmosfery ok. 695 Mg dwutlenku węgla. W 44 przypadkach nastąpiła wymiana kotła węglowego na kocioł opalany gazem (łączna moc 1070 kW), w 6 wymiana na kocioł opalany biomasą (102 kW). W dwóch przypadkach zainstalowano pompy ciepła o łącznej mocy 37 kW.

Dzięki przeprowadzeniu programu w 2017 roku roczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery została zredukowana o ponad 467 Mg, co zdecydowanie poprawiło czystość powietrza i atmosfery na terenie Gminy Władysławowa.

Logo WFOŚiGW

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.