Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) przyznał Gminie Władysławowo dofinansowanie na realizację zadania pn.: ,,Ochrona siedliska przyrodniczego klifów na wybrzeżu Bałtyku przed antropogeniczną degradacją, poprzez budowę zejścia na plażę w Chłapowie’’.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 1.164.395,00 zł.

Dofinansowanie przyznano z WFOŚ w formie dotacji w kwocie 400.000,00 zł oraz pożyczki 300.000,00 zł.

Głównym celem projektu było zabezpieczenie siedliska przyrodniczego przed dalszym rozdeptywaniem i penetracją przez turystów oraz mieszkańców.

Zadanie polegało na budowie pieszego zejścia na plażę nr 14 w miejscowości Chłapowo w miejscu istniejącego przedeptu, od istniejącego ciągu pieszego w zakresie chodnika i schodów o szerokości 3m, oraz umieszczenia elementów małej architektury – ławki i kosze. Nawierzchnie zastosowane na chodniku: z kostki betonowej oraz z drewna syntetycznego, schody z drewna syntetycznego. Chodnik z drewna syntetycznego wykonany w formie trapu na palach. W ramach inwestycji powstało również oświetlenie LED na całości zejścia. W celu zachowania naturalnego charakteru środowiska w którym jest usytuowana zejście, nie wykonywano umocnienia klifu.

Pracę rozpoczęły się 22 maja 2017 roku, a zakończyły 18 grudnia 2017 roku.

Intensywny ruch turystyczny w sezonie letnim powoduje wydeptywanie dzikich ścieżek na obszarze siedliska przyrodniczego. Turyści w ten sposób chcą dojść na plażę jednak nie zdają sobie sprawy z negatywnego wpływu ich działania. Sprawiają, że roślinność pokrywająca klif jest przez nich niszczona, a na obszarze projektu znajduje się m.in. rokitnik będący pod ochroną. Nie da się również przejść obojętnie obok problemu związanego z nagromadzeniem różnego rodzaju odpadów pozostawianych na skutek braku infrastruktury dla mieszkańców i turystów w tymże miejscu. Gmina Władysławowo monitoruje opisywany obszar od dłuższego czasu i niestety z każdym rokiem sytuacja się pogarsza. Zniszczeniu ulegają opisywane wcześniej siedliska, a na klifie można obserwować liczne osuwiska. Alarmujący jest fakt, że nie ma fizycznej możliwości przywrócenia opisywanego obszaru do stanu naturalnego. Poprzez realizację projektu tj. natychmiastową interwencję i wybudowanie stosownej infrastruktury zahamowano powstanie kolejnych szkód (przedeptów i nagromadzanie odpadów). Dzięki projektowi klify w Chłapowie pozostaną w możliwie nienaruszonym stanie na kolejne lata.

Gmina Władysławowo jako inwestor z zachowaniem właściwych procedur przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz wewnętrznym regulaminem Gminy Władysławowo zleciła realizację prac firmie Abruko Sp. z o.o. (roboty związane z budową zejścia na plażę w Chłapowie obejmujące: roboty ziemne, wykonanie palowania, konstrukcji zejścia, deskowania schodów i podestów konstrukcji zejścia, wykonanie poręczy i roboty wykończeniowe wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż małej architektury).

Przy współpracy z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym ustalono treść merytoryczną 6 tablic informacyjnych.

Bieżący nadzór nad przebiegiem procesu inwestycyjnego został wykonany przez pracowników Gminy posiadających odpowiednie uprawnienia w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. 

Korzyści z opisywanego przedsięwzięcia kształtują się wielotorowo. Z jednej strony odnoszą się one bezpośrednio do ochrony przyrody. Po pierwsze zahamowany został proces niszczenia występującej na klifach roślinności, w tym unikatowe gatunki flory charakterystyczne dla regionu. Po drugie poprzez realizację założeń przedsięwzięcia zatrzymany został proces stopniowego osuwania się klifów, spowodowany przez występowanie dzikich ścieżek wydeptywanych przez turystów i mieszkańców.

Z drugiej strony projekt przyczynił się do pośredniej ochrony przyrody. Po pierwsze umożliwił zakończenie problemu „dzikich wysypisk śmieci”, które notorycznie były zauważalne w tymże obszarze. Po drugie umożliwił turystom i mieszkańcom korzystanie z okolicznych dobrodziejstw natury poprzez ułatwiony dostęp do plaży oraz dał możliwość podziwiania walorów okolicznej przyrody. Co więcej spełnia dużą rolę edukacyjną dla odwiedzającej ludności, dzięki umieszczonym ciekawym tablicom informacyjnym.

Zadania promocyjne polegały na zamontowaniu 6 tablic informacyjnych zawierających informacje przyrodniczo – dydaktyczne dotyczące obszaru oraz wskazujące źródła finansowania projektu opracowane przez Partnera projektu tj. Nadmorski Park Krajobrazowy.

Logo WFOŚiGW

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.