Burmistrz jednogłośnie z wotum zaufania i Absolutorium (foto i wideo)

Burmistrz jednogłośnie z Absolutorium (link otworzy duże zdjęcie)


Burmistrz Władysławowa Roman Kużel otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie, a wcześniej udzieleniem wotum zaufania, głosowali wszyscy obecni radni.

X zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa było swego rodzaju podsumowaniem zadań, a także ich realizacji pod względem dochodów i wydatków w roku 2018. Poświęcony temu był już na samym początku obrad, przedstawiony przez Burmistrza Romana Kużel, tzw. Raport o stanie Gminy Władysławowo za 2018 rok. Była w nim mowa o składowych budżetu gminy. Wśród nich, znalazły się oczywiście informacje nt. wykonanych inwestycji, ale i pozycji, na które przeznaczane są największe środki na czele z wydatkami na oświatę. Nie zabrakło informacji o posiedzeniach radnych, wydarzeniach kulturalnych, czy liczbie mieszkańców poszczególnych sołectw i Władysławowa. Zwieńczeniem prezentacji było głosowanie nad uchwałą ws. udzielenia Burmistrzowi Władysławowa wotum zaufania. Za jej przyjęciem głosowało wszystkich 13, obecnych w tym czasie na sali posiedzeń, radnych.

Nad realizacją ubiegłorocznego budżetu radni ponownie pochylili się przy okazji absolutorium. Głosowanie poprzedziły, przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Mariusza Labuddę, wniosek Komisji Rewizyjnej RM oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji o udzielenie absolutorium. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 91,3%, a planowane wydatki nie zostały przekroczone. Stwierdzono także, że realizacja wydatków budżetu była racjonalna i oszczędna. W zgodzie z tymi informacjami głosowali radni - jednogłośnie 14 radnych było za udzieleniem Burmistrzowi Władysławowa absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

Opublikowano: 01 lipca 2019 12:14

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 348

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.