Stypendia Burmistrza Władysławowa - rok szkolny 2019/2020

Stypendia (link otworzy duże zdjęcie)


Okres składania wniosków o przyznanie stypendium trwa od 15 lipca do 15 sierpnia 2019 r. Wnioski należy składać w pok. 207 (II piętro Urzędu Miejskiego we Władysławowie). Do wniosku załącza się kopie dokumentów (oryginały dokumentów należy mieć do wglądu, podczas składania wniosku w celu potwierdzenia przedłożonych kopii za zgodność z oryginałem).

Stypendium  dla ucznia klasy drugiej i trzeciej gimnazjum * oraz siódmej i ósmej szkoły podstawowej może otrzymać uczeń, jeżeli osiąga szczególnie wysokie wyniki w nauce i uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,6

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest uczeń który ponadto:

1)      uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą,

2)      jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym,

3)      brał aktywny udział w życiu szkolnym lub lokalnej społeczności.

  1. Absolwent gimnazjum / szkoły podstawowej może się ubiegać o stypendium  Burmistrza Władysławowa. Warunkiem otrzymania stypendium jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej.

 

Stypendium  dla ucznia szkoły ponadpodstawowej może otrzymać uczeń, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie, co najmniej 5,3

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest uczeń który ponadto:

1)      uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą,

2)      jest laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym,

3)      brał aktywny udział w życiu szkolnym albo lokalnej społeczności.

Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej jest dostarczenie przez ucznia dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole wyższej o uprawnieniach szkół publicznych na studiach stacjonarnych.

Stypendium przysługuje uczniom tylko w czasie trwania nauki.

W przypadku skreślenia z listy ucznia, stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku nauki.

Uczeń otrzymujący stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Burmistrza Władysławowa o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium np. skreślenie z listy uczniów.

Stypendium  dla studenta studiów stacjonarnych wyższych zawodowych i magisterskich może otrzymać student, jeżeli uzyskał średnią ocen, co najmniej 4,4 ze wszystkich egzaminów w każdym semestrze, które zaliczył w pierwszym terminie oraz informacją o ilości zdanych egzaminów.

Przy przyznawaniu stypendium preferowany jest student który ponadto:

1)      jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad na szczeblu międzynarodowym, krajowym, uczelnianym,

2)      posiada publikacje,

3)      studiuje równolegle na kilku kierunkach lub dodatkowo realizuje indywidualny program studiów,

4)      prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego,

5)      uczestniczy w pracach naukowo badawczych – (przynależność do koła naukowego).

Stypendium przysługuje studentom tylko w czasie trwania studiów.

W przypadku skreślenia z listy studentów, stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku studiów.

Student otrzymujący stypendium jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Burmistrza Władysławowa o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium tj. skreślenie z listy studentów / urlop dziekański

Podstawa przyznania stypendiów:  Uchwała Nr LIII/708/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Władysławowa za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów.

Opublikowano: 28 czerwca 2019 14:10

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Uchwała Nr LIII.708.2018 z dn. 28.02.2018 r. w sprawie przyjęcia [3.29 MB]

Druk stypendium student [14.92 KB]

Druk stypendium uczeń [15.94 KB]

Wyświetleń: 1423

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.