Zmiany w naliczaniu opłat za odbiór odpadów komunalnych w czasie epidemii

zmianywnaliczaniuoplatwww.png

W związku z pojawiającymi się licznymi zapytaniami o sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w obliczu znacznego ograniczenia bądź braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Władysławowo, Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie informuje,
co następuje.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje wyłącznie w miesiącach, w których na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec bądź w przypadku nieruchomości niezamieszkałej powstają odpady komunalne.

Art.  6i.  [Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]
1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;
3) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że jedynie właściciel danej nieruchomości (rozumie
się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) może dokonać jakichkolwiek zmian w złożonej przez siebie wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zakończenia działalności, należy złożyć nową deklarację na dany adres, z wyzerowaniem opłat od miesiąca, w którym tej działalności nie będziemy prowadzić i nie będą już w związku z tym powstawać odpady komunalne.

NIE MA DZIAŁALNOŚCI – NIE MA ODPADÓW – DEKLARACJA „ZERUJĄCA” – BRAK OPŁAT

W przypadku, jeśli nie zamykamy działalności ale ją w dużym stopniu ograniczamy i nadal będą powstawać odpady, ale w dużo mniejszej ilości, wówczas możemy skorzystać z możliwości złożenia nowej deklaracji, w której albo zmniejszamy ilość wcześniej zadeklarowanych pojemników albo ilość zadeklarowanego wcześniej zużycia wody. Tutaj musimy jednak pamiętać o bardzo ważnej zasadzie.

WAŻNE!!! NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA KILKA MIESIĘCY DO TYŁU!!!

Deklaracja „wsteczna” jest możliwa wyłącznie na miesiąc do tyłu pod warunkiem jej złożenia do 10-tego kolejnego miesiąca.

Art.  6m.  [Deklaracja śmieciowa]
(…)
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
(…)
4. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

schematzmianywrozliczaniuodplatzaodbiorsmieci.png

Właściciele nieruchomości rozliczających się według pojemników mogą również złożyć nową deklarację zmieniającą na kilka miesięcy do przodu, zmniejszając według własnego uznania ilość deklarowanych pojemników.
Wszystkie druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są dostępne na stronach: bip.wladyslawowo.pl w zakładce „gospodarka odpadami – deklaracje” oraz www.wladyslawowo.pl w zakładce „dla mieszkańca” – „gospodarka odpadami”.

Opublikowano: 09 kwietnia 2020 14:33

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 579

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.