Sprzedaż nieruchomości - ABRUKO - (Jastrzębia Góra)

ABRUKO Sp. z o.o. (link otworzy duże zdjęcie)


ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 78 we Władysławowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Jastrzębiej Górze, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 71/6, o powierzchni 1012 m2, zapisanej w KW nr GD2W/00038656/2.

ABRUKO Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością i składania ofert na zakup nieruchomości.
1. Wadium: 50 000,00 zł.
2. Oferty należy składać osobiście lub listownie do dnia 27 marca 2019 r. do godz.12:00 na adres Spółki ABRUKO w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 71/6 – nie
otwierać”.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 12:10 w siedzibie ABRUKO.
4. Nieruchomość można oglądać, począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 601-219-475.
5. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych i służebności.
6. Przetarg może zostać odwołany w każdym momencie bez podawania przyczyn i z tego tytułu nie będzie przysługiwać żadnemu z Oferentów jakiekolwiek roszczenie przeciwko Organizatorowi Przetargu.
7. Sprzedaż nieruchomości będzie się odbywała na zasadach regulaminu sprzedaży nieruchomości położonej w Jastrzębiej Górze (w załączeniu).

ZOBACZ REGULAMIN SPRZEDAŻY

WIĘCEJ INFORMACJI

Opublikowano: 18 marca 2019 13:35

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 551

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.