LP.

 

Nazwa Klubu Sportowego

 

adres

 

telefon

 

strona www/e-mail

 

zakres działania

 

 

 

1

Klub Sportowy “NORDA” Karwia

 

 

ul. Hoża 15

84-105 Karwia

-------------

www.nordakarwia.futbolowo.pl  

jakubjarmuz@wp.pl

 

1. Rozwój kultury fizycznej dzieci , młodzieży i dorosłych oraz stałe podnoszenie jego poziomu na terenie swojego obszaru działania,

2. Popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych,

3. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

4. Czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju.

2

Klub Sportowy “Klif” Chłapowo

 

 

 

ul. Gościnna 4

Chłapowo

84-120 Władysławowo

fax. 58 6740-696

501-536-785

www.klifchlapowo.futbolowo.pl

klifklub@wp.pl

 

1 . Rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stałe podnoszenie jego poziomu na terenie swojego obszaru działania.

2. popularyzowanie sportu osób niepełnosprawnych,

3. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

4. czynny udział w życiu sportowym regionu i kraju.

3

Miejski Klub Sportowy „Władysławowo”

(KRS 0000031626)

 

ul. 1000-lecia PP 8/18

84-120 Władysławowo

888 333 372 

503 022 836 

www.mkswladyslawowo.futbolowo.pl  mks.wladyslawowo@onet.pl

 

Rozwój sportu i stałe podnoszenie jego poziomu na terenie kraju i zagranicą w sekcjach sportowych Klubu oraz wszechstronny rozwój w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i obrony cywilnej kraju.

4

Parafialny Młodzieżowy Klub Sportowy „Rybak”

 

Al. Żeromskiego 32, 84-120 Władysławowo

058/674-02-74

pmks.rybak@onet.pl

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem jako alternatywą szerzącej się patologii społecznej /alkoholizm, narkomania itp./,

2. wychowanie w duchu wartości moralnych i chrześcijańskich,

3. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i młodzieży pozaszkolnej w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

4. Angażowanie wszystkich członków Klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

5. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim,

6. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i młodzieży pozaszkolnej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,

7. Organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

8. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i zadań integracyjnych,

10. Udział Klubu w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w katolickich, krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych,

11. Aktywna współpraca z Parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Władysławowie i szkołami położonymi na terenie działania Klubu.

5

Uczniowski Klub Sportowy “Bliza” przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie

(KRS 0000357472)

 

 

ul. Morska 1

84-120 Władysławowo

058/ 674-04-41

www.uksbliza.wladek.info

uksbliza@wp.pl

 

1. Popularyzacja różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej

2. Upowszechnianie wiedzy o zdrowych walorach aktywności sportowo-rekreacyjnej

3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej

4. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną

5. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich nauczycielskich

6. Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży 

6

Uczniowski Klub Sportowy “Mewa” przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie

 

 

ul. 1000-lecia PP 2

84-120 Władysławowo

058/674-09-42

www.uksmewa.pl

uksmewa@wp.pl

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i

materialną rodziców i sympatyków klubu,

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu terytorialnego i poza nim,

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,

8. Organizowanie i krzewienie kultury fizycznej oraz życia sportowego wśród osób niepełnosprawnych.

7

Stowarzyszenie „Sportowe Kaszuby”

(KRS 0000325006)

ul. Gen. J. Hallera 15/18 84-120 Władysławowo

602-349-540

www.sportowepomorze.pl

biuro@sportowepomorze.pl

 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zaangażowanie mediów, organizowanie szkoleń, kursów i seminariów, wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez instytucje i osoby fizyczne zgodnych z celami Stowarzyszenia

8

Nadmorskie Stowarzyszenie Miłośników Sportu „Tri- Sea” we Władysławowie

 

508 272 603

660 738 797

 

www.tri-sea.pl

1.Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

2.Propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym.

3.Integrowanie środowisk sportowych w tym również zagranicznych.

4.Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, w tym dla osób niepełnosprawnych.

5.Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko-trenerskich.

6.Edukacja sportowa.

7.Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, rozwoju kreatywności i umacniania umiejętności społecznych.

8.Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom patologii społecznej, poprzez propagowanie działalności sportowej.

9.Wymiana informacji i doświadczeń oraz wspólna realizacja programów z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą.

10.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz nawiązywanie współpracy i kontaktów między nimi.

9

Klub Sportowy „Delfin” Władysławowo

ul. Garnizonowa 30/6, 84-104 Rozewie

793-398-487

delfin.wladyslawowo@gmail.com

1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów

2.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej

3.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim

4.Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej

5.Organizowanie zawodów sportowych

6.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.