UCHWAŁA NR XXXVIII/511/2017

Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ustala się na terenie Gminy Władysławowo Strefę Płatnego Parkowania w obrębie następujących dróg publicznych:

1.1. w miejscowości Władysławowo:

a)       ul. Gen. J. Hallera

b)      ul. Hryniewieckiego, od. ul. Morskiej w kierunku Skweru Antoniego Abrahama

c)       ul. Hryniewieckiego, od. ul. Morskiej w kierunku portu

d)      ul. Kolejowa

e)       ul. Sportowa

f)       ul. Towarowa

g)      ul. Morska

h)      ul. Parkowa

i)        ul. Ks. Merkleina

1.2. w miejscowości Jastrzębia Góra:

a)       ul. Pucka

b)      ul. Słowackiego

c)       ul. Droga Rybacka

d)      ul. Rozewska

e)       ul. Piastowska

1.3. w miejscowości Karwia:

a)       ul. Wojska Polskiego 

 

§ 2

 

Strefę płatnego parkowania, o której mowa w § 1 wprowadza się corocznie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 sierpnia, za wyjątkiem lokalizacji wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. lit. c), d) i f), które wprowadza się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

 

§ 3

 

  1. Wprowadza się opłaty jednorazowe za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, określonych w § 1 ust. 1. w następujących wysokościach:

1.1. za parkowanie do 30 minut                                                                                                   1,00 zł

1.2. za parkowanie powyżej 30 min. do 1 godziny                                                                        3,00 zł

1.3. za parkowanie w kolejnych godzinach

       (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)                                                                                      3,00 zł

1.4. opłata miesięczna za zastrzeżenie wydzielonego miejsca postojowego

      (koperty) na prawach wyłączności                                                                                         500,00 zł

  1. Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe):

2.1. monetami – opłaty naliczane są w sposób liniowy po wniesieniu opłaty minimalnej w wysokości 1,00 zł za pierwsze 30 minut parkowania,

2.2. za pośrednictwem telefonu komórkowego - opłaty naliczane są za rzeczywisty czas parkowania,

2.3. poprzez wykupienie indywidualnego zezwolenia SPP.

  1. Opłat, o których mowa w ust. 1 nie pobiera się od:

3.1. pojazdów instytucji i służb wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.);

3.2. oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej we Władysławowie;

3.3. oznakowanych pojazdów służb komunalnych oraz pogotowia: wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego i ciepłowniczego podczas usuwania awarii;

3.4. osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi lub kierujących pojazdem przewożącym osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się oraz placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej” oraz znakiem D-18a „parking miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 - informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się, posiadających kartę parkingową;

3.5. mieszkańców Gminy Władysławowo korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy tj. pojazdów elektrycznych i hybrydowych (PHEV), posiadających „kartę pojazdu elektrycznego/ hybrydowego”, wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

  1. Przepis, określony w ust. 3 pkt 3.4 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.
  2. Wzory kart parkingowych określa § 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 691).

 

§ 4

 

  1. Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
  2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej, opłata ulega pomniejszeniu do wysokości 30,00 .

 

§ 5

 

Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, przepisy porządkowe obowiązujące w Strefie i sposób pobierania opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Traci moc uchwała nr XXXIV/440/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25.01.2017 roku
w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości i sposobu pobierania opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gminy Władysławowo.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 13b ust. 2 ustawy o drogach publicznych: „Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej”.

Prowadzenie strefy płatnego parkowania umożliwia znalezienie wolnego miejsca parkingowego w bezpośredniej bliskości obiektów o charakterze publicznym oraz powoduje zwiększenie rotacji parkujących pojazdów. Usprawnia również organizację ruchu w centrum miasta, co na terenie Gminy Władysławowo obserwuje się zwłaszcza w okresie letnim. Wprowadzanie nowych obszarów objętych strefą płatnego parkowania pozwoli na zwiększenie rotacji parkujących pojazdów. Dodatkowe zwolnienie z opłat za parkowanie dla korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy ma zachęcić do korzystania z innowacyjnych i sprzyjających środowisku środków lokomocji indywidualnej.

Środki uzyskane z tytułu opłat za parkowanie stanowiące dochód gminy, będą mogły być przeznaczone np. na budowę dodatkowych miejsc parkingowych oraz utrzymanie dróg.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


Strefy płatnego parkowania w Gminie Władysławowo w roku 2017 - treść uchwały nr XXXVIII/511/2017 + załączniki (PDF)

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.