Strefę płatnego parkowania, wprowadza się corocznie w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia, za wyjątkiem lokalizacji wymienionych w pkt. 1.1. lit. b), c), e) w zakresie ograniczonym do działek nr 192/1 i 193/1, które wprowadza się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Na terenie Gminy Władysławowo Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje w obrębie następujących dróg publicznych:

1.1. w miejscowości Władysławowo:
a)       ul. Gen. J. Hallera
b)       ul. Hryniewieckiego przy porcie, ul. Hryniewieckiego od ul. Kolejowej w kierunku portu
c)       ul. Kolejowa
d)       ul. Sportowa
e)       ul. Towarowa
f)       ul. Morska
g)      ul. Parkowa
h)      ul. Ks. Merkleina

Strefa Płatnego Parkowania Władysławowo [2096x914]

 

1.2. w miejscowości Jastrzębia Góra:

a)       ul. Pucka
b)      ul. Słowackiego
c)       ul. Droga Rybacka
d)      ul. Rozewska
e)       ul. Piastowska
f)       ul. Kaszubska

Strefa Płatnego Parkowania Jastrzębia Góra [1843x643]

 

1.3. w miejscowości Karwia:

a)       ul. Wojska Polskiego  

Strefa Płatnego Parkowania Karwia [1024x668]

 

1.4. w miejscowości Chałupy:

a)          ul. Sztormowa

 Strefa Płatnego Parkowania Chałupy [1024x666]

 

OPŁATY

Wprowadza się opłaty jednorazowe za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w następujących wysokościach:

1.1. za parkowanie do 30 minut                                                                                                  1,00 zł

1.2. za parkowanie powyżej 30 min. do 1 godziny                                                                        3,50 zł

1.3. za parkowanie w kolejnych godzinach

       (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)                                                                                   3,50 zł

1.4. opłata miesięczna za zastrzeżenie wydzielonego miejsca postojowego

      (koperty) na prawach wyłączności                                                                                       500,00 zł


Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe):

2.1. monetami – opłaty naliczane są w sposób liniowy po wniesieniu opłaty minimalnej w wysokości 1,00 zł za pierwsze 30 minut parkowania,

2.2. za pośrednictwem telefonu komórkowego - opłaty naliczane są za rzeczywisty czas parkowania,

2.3. za pomocą karty płatniczej – w wybranych lokalizacjach,

 

Opłat, o których mowa nie pobiera się od:

3.1. pojazdów instytucji i służb wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.);

3.2. oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej we Władysławowie;

3.3. oznakowanych pojazdów służb komunalnych oraz pogotowia: wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego i ciepłowniczego podczas usuwania awarii;

3.4. osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi lub kierujących pojazdem przewożącym osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się oraz placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej” oraz znakiem D-18a „parking miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 - informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się, posiadających kartę parkingową;

3.5. mieszkańców Gminy Władysławowo korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy tj. pojazdów elektrycznych i hybrydowych (PHEV), posiadających „kartę pojazdu elektrycznego/ hybrydowego”, wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przepis, określony w ust. 3 pkt 3.4 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.

5. Wzory kart parkingowych określa § 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 691).


UWAGA!
 Za nie uiszczenie opłaty za parkowanie, jak również w przypadku uiszczenia opłaty niższej, niż to wynika z rzeczywistego okresu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80,00 zł.

W przypadku gdy postój pojazdu po upływie czasu, za który opłatę uiszczono, nie przekroczy 15 minut, możliwe jest uiszczenie dopłaty w kwocie odpowiadającej ilości czasu przekroczonego poprzez uiszczenie opłaty (wykup biletu) za dalszy planowany czas parkowania, liczony od chwili, w której czas ten został przekroczony.

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej, opłata ulega pomniejszeniu do wysokości 40,00 zł.

INFORMACJA
Informujemy, że wszelkie sprawy dotyczące reklamacji, wyjaśnień i odwołań oraz opłat, związanych ze Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Władysławowo, można załatwiać wyłącznie w biurze SPP, mieszczącym się przy ul. Rybackiej 1A we Władysławowie.

Szczegółowe informacje, w tym zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, przepisy porządkowe obowiązujące w Strefie i sposób pobierania opłat, określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania. Można go pobrać wraz z uchwałą dot. wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania z Biuletynu Informacji Publicznej oraz tutaj.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.