Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku logo


22 lutego 2018 roku


W związku z aktualizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Regulaminu konkursu Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) informujemy, że dodano elektryczne urządzenie grzewcze do źródeł ciepła mogących zastąpić urządzenia zasilane paliwami stałymi (węglem i koksem).

Kwota dotacji dla elektrycznych urządzeń grzewczych na potrzeby ogrzewania budynków wynosi nie więcej niż 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które są jeszcze zainteresowane likwidacją kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniem ich:

- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą - pellet),

- podłączeniem do sieci ciepłowniczej,

- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków,

prosimy o zapoznanie się, wypełnienie Ankiety i dostarczenie jej do 16 marca 2018 r. do pokoju nr 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 


5 lutego 2018 roku


W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018), informujemy, że do konkursu mogą być zgłaszane zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł ciepła:

- kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),

- podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

- 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

a) dokumentację i nadzór techniczny,

b) demontaż istniejącego źródła ciepła,

c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,

d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Formą udokumentowania kosztów kwalifikowanych jest potwierdzona za zgodność z oryginałem faktura, rachunek bądź równoważny dokument księgowy wystawiony po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Wszystkie zainteresowane osoby, które nie złożyły deklaracji pod koniec ub. roku, prosimy o zapoznanie się z ankietą, a następnie jej wypełnienie i dostarczenie w wersji papierowej do pokoju 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 16 marca 2018 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

 


6 grudnia 2017 roku


Gmina Władysławowo po raz kolejny zamierza przystąpić do konkursu 
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste Powietrze Pomorza”.

Gmina wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie gminy Władysławowa, którzy w 2018 roku planują przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich: 

  • kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
  • podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe). Kwota dotacji dla danego źródła ciepła w 2017 roku wyniosła nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
          - 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
          - 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
           - 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
           - 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

W ramach realizacji projektu mieszkańcy gminy Władysławowo w 2017 roku uzyskali dodatkowe dofinansowanie z budżetu gminy, lecz nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do konkursu mogą być tylko zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Ze względu na ogłoszenie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na przełomie stycznia i lutego nie możemy określić dokładnych kwot procentowych dofinansowania na 2018 rok, gdyż jest to zależne od zapisów regulaminowych planowanego konkursu.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu, w szczególności na:

a)      zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

  • kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą,
  •  pomp ciepła,
  • węzłów cieplnych z przyłączami,

b)      wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

Do kosztów kwalifikowanych Funduszu nie zalicza się podatku VAT.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z ankietą, a następnie jej wypełnienie i dostarczenie w wersji papierowej do pokoju 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. tel. 58 674-54-80 lub w p. 312 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.25 września 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że 19 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana Uchwała nr XLV/586/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Władysławowo,

w związku z tym wnioski niezbędne do ubiegania się o otrzymanie dotacji można składać po 3 października 2017 r. w pokoju 312 Urzędu Miejskiego.

Ze względu na termin rozliczenia projektu przez Gminę Władysławowo z WFOŚiGW zwracamy się z prośbą o złożenie wniosku do 30 października br.

Zapraszamy!

Link do wniosku (PDF)7 lipca 2017 roku

W związku z otrzymaną korespondencją z WFOŚiGW w Gdańsku, uprzejmie informujemy, że projekt Gminy Władysławowo został zaakceptowany z poziomem dofinansowania 25 % kosztów kwalifikowalnych. Mając powyższe na uwadze uprzejmie informujemy, że faktury dokumentujące poniesione koszty przez wnioskodawców mogą być wystawiane z datą po dniu 5 lipca 2017 roku.

 


23 czerwca 2017 roku

W związku z ogłoszonym komunikatem przez WFOŚiGW w Gdańsku zamieszonym poniżej, informujemy, że faktury wystawione za wymianę pieca mogą być datowane dopiero po dacie rozstrzygnięcia konkursu tj. zgodnie z poniższą informacją po 31 sierpnia 2017 roku.

KOMUNIKAT WFOŚiGW w Gdańsku

UWAGA - termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużony !!! 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że termin rozstrzygnięcia konkursu pn. Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017), pierwotnie planowany na 23 czerwca 2017 r., został w y d ł u ż o n y! 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia związane jest z dużym zainteresowaniem Konkursem w roku bieżącym. Złożone wnioski konkursowe opiewają na kwotę kilkakrotnie przewyższającą kwoty wnioskowane w edycjach Konkursu przeprowadzanych w latach ubiegłych. Zatem Fundusz musi zabezpieczyć większe środki na ich zrealizowanie, co wymaga podjęcia stosownych uchwał przez Radę Nadzorczą.

Aktualnie Fundusz znajduje się w trakcie zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, wygasły mandaty członków dotychczasowej Rady Nadzorczej a nowa Rada nie została jeszcze powołana.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 


25 stycznia 2017 roku

W związku z umieszczeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku regulaminu konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017), informujemy, iż w roku 2017 nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na kolektory słoneczne. Link do regulaminu konkursu "Czyste powietrze Pomorza" na stronie WFOŚ.

W związku z tym faktem osoby, które zadeklarowały w ankiecie instalacje kolektorów słonecznych, niestety nie będą brane pod uwagę w zakresie uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674-54-80 lub w p. 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.1 grudnia 2016 roku

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy o możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kotła opalanego ekogroszkiem i zastąpieniu go innym źródłem zasilania np. piecem gazowym informujemy, iż wsłuchując się w Państwa potrzeby doprowadziliśmy do ostatecznych ustaleń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie możliwości finansowania również wymiany pieców opalanych tym paliwem. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety (umieszonej w listopadowym Ratuszu oraz w załączniku niniejszej wiadomości) i dostarczenie jej do pokoju 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia końca grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 674-54-80 lub w p. 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.Listopad 2016 roku

Gmina Władysławowo po raz kolejny przystąpi do konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”, gdzie istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), którzy planują w 2017 r. przeprowadzenie inwestycji. Kwota dotacji dla danego źródła ciepła wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.

W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- 20.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem,

d) kolektory słoneczne:
- 6.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny.

Gmina Władysławowo będzie ubiegać się o środki w imieniu mieszkańców na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane uzyskaniem najlepszych efektów ekologicznych. W ramach realizacji projektu mieszkańcy gminy Władysławowo uzyskają dodatkowe dofinansowanie z budżetu gminy, lecz nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do konkursu mogą być tylko zgłaszane zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. W celu uzyskania niezbędnych informacji na temat potrzeb mieszkańców została załączona ankieta.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z ankietą a następnie jej wypełnienie i dostarczenie w wersji papierowej do pokoju 308 Urzędu Miejskiego we Władysławowie do dnia 23 grudnia 2016 r.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.