Gmina Miasta Gdyni w partnerstwie z Gminą Miejską Rumia, Gminą Władysławowo, Gminą Miasta Hel i Gminą Luzino wspólnie realizują projekt pn.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Loga Unii Europejskiej [431x104]Dnia 22 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-644/13-00 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Całkowity koszt projektu: 333 427 zł

Wysokość dofinansowania: 229 047 zł

Informacje o programie: www.pois.gov.pl

Celem projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino, skutkujące zmniejszeniem zużycia energii w sektorze publicznym oraz poprawą jakości powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu:

1. Opracowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumi, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino, które będą spełniały cele określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.:
a) redukcję emisji gazów cieplarnianych,
b) zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
c) redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
d) poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza.

2. Utworzenie bazy danych

Baza danych dotyczyć będzie zużycia ciepła, energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych. Utworzona baza danych pozwoli na określenie stanu aktualnego (na 2014 rok) zużycia energii w poszczególnych gminach oraz emisji CO2. Dla zobrazowania kierunku zachodzących zmian w zakresie zużycia energii zgromadzone zostaną również dane dotyczące roku 1990, a w przypadku braku danych dla najbliższego tego roku. Utworzona baza danych pomoże zwiększyć skuteczność działań Partnerów. Pozwoli na prowadzenie ciągłego monitoringu, a w konsekwencji uzyskiwania oszczędności w zużyciu energii.

3. Szkolenia dla pracowników

Podczas realizacji projektu zostaną przeprowadzone trzy 2-dniowe szkolenia dla pracowników samorządowych wszystkich gmin uczestniczących w projekcie oraz ich spółek komunalnych. Tematyka szkoleń będzie obejmować następujące zagadnienia: Plan gospodarki niskoemisyjnej – podstawy instytucjonalne i prawne, budowa bazy danych – ćwiczenia na modelu, istota mierników – zakres ich stosowania, monitorowanie zjawisk związanych ze zmianą zużycia energii – sposób ich oceny oraz priorytetyzacja zadań pod względem oszczędności energii oraz poprawy jakości powietrza (PM 2,5, PM10, CO2, benzo[a]piren).

4. Działania informacyjne i promocyjne

W ramach działań informacyjno promocyjnych zaplanowano dwie konferencje: otwierającą oraz podsumowującą projekt, udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki oraz przygotowanie ulotek i banerów służących informowaniu o udziale dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino.

6. Opracowanie elementów w celu wykorzystania w aktualizowanych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla Gminy Władysławowo.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Loga Unii Europejskiej [431x104]


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata 2015-2020.


 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.