Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu, udzielił Gminie Władysławowo dotacji w wysokości 12.408,00 zł na realizację zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo – edycja 2015.

Realizacja zadania
W roku 2015 w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Władysławowo przeprowadzono 8 inwestycji, polegających na likwidacji i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Inwestycje miały miejsce w okresie od lipca do listopada 2015 r. Łącznie utylizacji zostało poddanych 1497,5 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo. Efekt ekologiczny planowanego zadania został osiągnięty bowiem utylizacji zostało poddanych prawie 21 ton odpadów zawierających azbest.

Finansowanie programu
Łączny koszt kwalifikowany przeprowadzonego zadania wyniósł 14.603,00 zł. Kwota dotacji z podziałem na WFOŚ wyniosła 5.112,00 zł, natomiast z NFOŚ wyniosła 7.296,00 zł. Masa unieszkodliwionego azbestu to 20,449 t. Ostatecznie Gmina Władysławowo otrzymała 85% dofinansowania tj. kwotę 12.408,00 zł. Dofinansowanie ze strony NFOŚ pochodzi z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.