Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz w oparciu o § 2 pkt 7 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przeprowadził konkurs pod nazwą USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Gmina Miasta Władysławowo w roku 2013 wzięła udział w niniejszym zadaniu pod nazwą: Gmina Nadmorska Gminą Ekologiczną – program unieszkodliwiania odpadów azbestowych z terenu Gminy Miasta Władysławowo na rok 2013 obejmujący demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych.

Realizacja zadania
W roku 2013 w ramach zaplanowanego zadania na terenie Gminy Miasta Władysławowo przeprowadzono 17 inwestycji, polegających na likwidacji i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Inwestycje miały miejsce w okresie od maja do listopada 2013 r. Łącznie utylizacji zostało poddanych 2 920 m2 eternitu, który znajdował się na dachach budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Władysławowo. Efekt ekologiczny planowanego zadania został osiągnięty bowiem utylizacji zostało poddanych prawie 49 ton odpadów zawierających azbest.

Finansowanie programu
Łączny koszt kwalifikowany przeprowadzonego zadania wyniósł 38 922 zł, gdzie wkład własny wnioskodawcy czyli Gminy Władysławowo wyniósł 11 704 zł, a dotacja 27 288 zł. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/I-15/229/2012/Azbest2013 podpisaną pomiędzy Burmistrzem Miasta Władysławowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 12.09.2013 r. Gmina Miasta Władysławowo otrzymała 69% dofinansowanie przeprowadzonego zadania, tj. 27 288 zł z czego 50% środków dofinansowania tj. 13 644,00 zł zostało udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejne 50% środków pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.