Logotypy POIiŚ 2014-2020


Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Zadania w ramach projektu:

Realizacja projektu będzie polegała na:

- rozbiórce nawierzchni uszczelnionych;
- przygotowaniu nawierzchni pod nasadzenia (w tym wymiana warstwy ziemi);
- wycince wyselekcjonowanych drzew i krzewów;
- wykonaniu trawników, kwietników i innych nasadzeń zieleni (w tym elementy infrastrukturalne, jak umocnienia, ścianki itp.);
- wyposażeniu terenów zielonych w elementy uzupełniające (domki i budki dla ptaków i owadów, pergole, donice, system nawadniania itp.);
- instalacji elementów małej architektury – ławki w trzech różnych rodzajach, kosze na śmieci, tablica informacyjna, mini fontanna, przesunięcie latarni;
- wykonaniu nowych ciągów komunikacyjnych.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zniwelowanie efektu miejskiej wyspy ciepła i zapewnienie lepszej adaptacji do zmian klimatu. Cel bezpośredni: zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni, poprawa ich jakości i bioróżnorodności, poprzez odnowę istniejących i utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej, w tym działań kierunkowych: zwiększenie udziału powierzchni zielonych w stosunku do powierzchni obszaru objętego projektem, przy zmniejszeniu nawierzchni szczelnych (bariera infiltracji wód)/oddzielenie pasa ruchu i parkingów od ciągów pieszych rabatami podniesionymi/zwiększenie ilości drzew (zacienienie powierzchni)/zwiększenie stopnia bioróżnorodności – wielogatunkowej, wielopiętrowe skupiny zieleni/ochrona terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – roślinność sprzyjająca stabilizacji skarp.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia trwałych efektów - istotnego zwiększenia powierzchni terenów zieleni w obszarze projektu o 24% w stosunku do stanu przed realizacją projektu, wprowadzenia wielogatunkowych, wielopiętrowych założeń zieleni, a także łąk kwietnych, znacznego zwiększenia bioróżnorodności, poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, ograniczenia hałasu, zmniejszenia spływu powierzchniowego wody, stabilizacji skarpy zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych. Konsekwencją rozwoju terenów zieleni będzie bardziej efektywna regeneracja powietrza w centrum miasta, co znajdzie przełożenie na poprawę sytuacji w zakresie zanieczyszczeń.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  3 918 381,82 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 3 918 381,82 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 3 330 624,54 PLN

Wkład własny wynosi 587 757,28 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 30 sierpnia 2019 roku.

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.