Logotypy POiS 2014-2020


Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. Prądy Morskie” Park Miejski we Władysławowie w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zadania w ramach projektu:

Realizacja projektu będzie polegała na:

- pracach związanych z pielęgnacją drzewostanu, w tym usuwanie drzew, karczowanie i oczyszczenie terenu,
- wykonaniu elementów małej architektury i infrastruktury parkowej (ścieżki, place, hotspoty, rzeźby, tablice etc.),
- pracach związanych z rewaloryzacją i nasadzeniami roślinności.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zagospodarowanie Parku Miejskiego, stworzenie uporządkowanej zieleni i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu. Tym samym projekt wpisuje się w cel działania sformułowany SzOOP dla dz. 2.5, którym jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Przewidywany sposób zagospodarowania będzie istotnym elementem infiltracji i zatrzymania wód opadowych. Projekt wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza. Jest to bardzo istotne, gdyż Miasto położone jest na terenie, gdzie odnotowane zostały przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do osłabienia zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawi możliwości przewietrzenia Miasta i uzupełnienia zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej. Uporządkowana i wzbogacona o nowe nasadzenia zieleń sprzyjać będzie poprawie klimatu Miasta oraz wzmocnieniu barier chroniących przed zapyleniem i hałasem, w tym barier oddzielających strefy ruchu pieszego od ruchu kołowego.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  18 424 979,73 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 17 899 075,83 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 15 214 214,46 PLN

Wkład własny wynosi 3 210 765,27 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na sierpień 2020 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.