Logotypy POiS 2014-2020


Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Zadania w ramach projektu:

Planowane Przedsięwzięcie składać się będzie z Rampy wielofunkcyjnej PSZOK wraz z powierzchniami wyładowczymi oraz zlokalizowanymi pod jej powierzchnią pomieszczeniami:
- Centrum Napraw i Ponownego Użycia,
- Pomieszczenie magazynowe dla pojemników,
- Zadaszone powierzchnie parkingowe.


W zakres Przedsięwzięcia wchodzi również wyposażenie i infrastruktura niezbędna do poprawnej eksploatacji wyżej wymienionych obiektów, w tym między innymi:
- dróg dojazdowych
- utwardzenie terenu: ciągi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe, magazynowe i odkładacie,
- budynek administracyjno- biurowy z wyposażeniem,
- kontenery,
- wagi,
- wiaty na kontenery,
- ścieżka edukacyjna.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest dostarczenie rozwiązań w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów w kontekście zakazu składowania odpadów wynikającego z Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach oraz zapewnienie właściwej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, dzięki stworzeniu możliwości przekazania do recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Władysławowo.

Narzędziem do realizacji ww. celów będzie budowa Funkcjonalnego Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, charakteryzującego się wysokim poziomem zastosowanych rozwiązań technicznych, przystosowaniem do działań recyklingowych, związanych z ograniczeniem ilości powstających odpadów oraz przystosowaniem do realizacji funkcji edukacyjnych.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu w zakresie ochrony środowiska pozwoli na optymalne zagospodarowanie odpadów „surowcowych”, tj. selektywnie zebranych odpadów komunalnych i skierowanych do recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wpisując się w hierarchię sposobów postępowania z odpadami określoną w Dyrektywie Ramowej. Wdrożenie przedsięwzięcia będzie miało również wpływ w zakresie klimatu. Zwiększenie odzysku pozwoli ograniczyć ilość składowanych odpadów, w tym opadów biodegradowalnych. W konsekwencji spowoduje to zmniejszenie emisji metanu ze składowisk, a tym samym wpłynie na ograniczenie efektu cieplarnianego. Pozytywny wpływ na efekt cieplarniany będzie miała również zaistniała w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, substytucja nowych produktów i surowców poprzez surowce wtórne oraz przedmioty przygotowane do ponownego użycia.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  7 208 437,14 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 4 688 414,40 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 3 985 152,24 PLN

Wkład własny wynosi 3 223 284,90 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 31 sierpnia 2020 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.