Logotypy PO RYBY 2014-2020


Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Budowa obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczających oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia”, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

Zadania w ramach projektu:

Gmina Władysławowo zamierza zrealizować operację polegającą na zagospodarowaniu miejsca publicznego w miejscowości Karwia poprzez budowę i posadowienie obiektów małej architektury: automatycznej toalety, kuli wodnej, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, donic z siedziskiem, pergoli i totemu multimedialnego. Operacja obejmuje również utwardzenie terenu i zazielenienie 65 szt. sadzonek roślin (turzyca Morrowa Ice Dance i trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster oraz powojnik Krakowiaka i Jacmana). W zakres prac budowlanych wchodzą roboty budowlane oraz roboty związane z instalacją elektryczną (oświetlenie działki poprzez kolumnę świetlną oraz oprawy posadzkowe zewnętrzne o źródle światła LED) i instalacją sanitarną (przyłączenie toalety publicznej oraz kuli do wody, kanalizacji i energii elektrycznej).

 

Cel projektu:

Ogólnym celem operacji jest podwyższenie jakości życia mieszkańców, integrująca ich z miejscem zamieszkania oraz sprzyjająca rozwojowi turystyki. Do celów szczegółowych można zaliczyć ochronę środowiska przyrodniczego oraz udostępnienie i zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: zmniejszenie antropopresji na cenny obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w okolicach wejść na plaże poprzez powstanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych we wsi Karwia.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 698 806,25 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 568 135,16 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 300 000,00 PLN

Wkład własny wynosi 398 806,25 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na grudzień 2018 roku.

Teren inwestycji przed realizacją  Teren inwestycji po realizacji

Teren inwestycji po realizacji  Teren inwestycji po realizacji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.