Logotypy PROW 2014-2020

Gmina Władysławowo zrealizowała operację pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze”, w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzenie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zadania w ramach projektu:

Realizacja projektu będzie polegała na przebudowie drogi gminnej 111466G ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem przyłączy.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie nowej konstrukcji ulicy Obrońców Westerplatte z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,

- wykonanie zatoki autobusowej dla 2 autobusów z kostki kamiennej,

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie włączeń w istniejące nawierzchnie bitumiczne,

- budowa 2 odcinków kanalizacji deszczowej,

- regulacja włazów studni rewizyjnych urządzeń podziemnych,

- wykonanie oświetlenia drogowego,

- usunięcie kolizji elektroenergetycznej z istniejącymi słupami linii napowietrznej,

- wymiana drzewostanu,

- montaż nowego oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania poziomego.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest ulepszenie dostępu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 111466G ulicy Obrońców Westerplatte na odcinku 312 metrów.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Wykonanie przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze przyczyni się do podniesienia standardu drogi w zakresie obsługi Mieszkańców i ruchu pieszego, w szczególności w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Planowany rozwój urbanistyczny w okolicach skrzyżowania ulicy Obrońców Westerplatte i Puckiej zwiększy zapotrzebowanie na przepustowość ruchu pieszego w kierunku centrum miejscowości. W zakresie ruchu kołowego przebudowa uspokoi ruch samochodowy, a zarazem polepszy komfort użytkowników drogi.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  1 355 116,52 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 1 334 825,02 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 849 349,00 PLN

Wkład własny wynosi 505 767,52 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na czerwiec 2018 roku.


Teren inwestycji przed realizacją  Teren inwestycji przed realizacją

Teren inwestycji po realizacji  Teren inwestycji po realizacji

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.