Logotypy RPO 2014-2020  


Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zadania w ramach projektu:

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowalnych w zakresie budowy dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wraz z oznakowaniem i miejscami postojowymi w ramach całej trasy poprowadzonej na terenie gminy Władysławowo.

Utworzony zostanie szlak turystyczny (rowerowy) o długości 29,2km.

Zamontowane zostanie oznakowanie na całości tras. Zbudowane zostaną 3 miejsca postojowe: Ostrowo, Władysławowo i Chałupy.

Ponadto planuje się zakup i montaż 1 szt. licznika mierzącego dobową i roczną liczbę rowerzystów umieszczonego w miejscu postojowym Władysławowo.

 

Cel projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu bezpośredniego, jakim jest utworzenie tras rowerowych spełniających międzynarodowe standardy na terenie gminy Władysławowo, a w kontekście projektu strategicznego – na obszarze województwa pomorskiego.

Celami szczegółowymi przedsięwzięcia są:

- rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą,

- udostępnienie Mieszkańcom i Turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszarów nadmorskich,

- ukierunkowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

- poprawa estetyki obszaru,

- poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach objętych projektem,

- przyciągnięcie na teren gmin objętych projektem oraz całego regionu nowych grup turystów.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu, polegającego na rozbudowie sieci tras rowerowych pozwoli ukierunkować ruch turystyczny, zwłaszcza w obszarze turystyki rekreacyjnej w kierunku obszarów nadmorskich z pewnością zachęci nowych turystów do odwiedzenia tych terenów. Oddziaływanie niniejszego projektu zostanie wzmocnione po realizacji projektów komplementarnych w zakresie budowy tras rowerowych. W ten sposób powstanie produkt turystyczny o znaczeniu ponadregionalnym – część systemu międzynarodowych tras rowerowych.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 679 614,03 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 10 535 089,03 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 6 710 851,71 PLN

Wkład własny wynosi 3 824 237,32 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 31 grudnia 2020 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.