Logotypy RPO 2014-2020


Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zadania w ramach projektu:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji deszczowej o długości 1388m dla odprowadzania ścieków deszczowych z dzielnicy Hallerowo (ulice Hryniewieckiego, Morska, Kolejowa) we Władysławowie. Zaprojektowano kanalizację deszczową w ulicy Morskiej dn 600 oraz ulicy Hryniewieckiego dn 1000 z podłączeniem kolektora z ulicy Kolejowej i odprowadzeniem do basenu portowego Portu Władysławowo. Zaprojektowano przed wylotem podoczyszczalnie wysokiej sprawności o efekcie oczyszczania substancji ropopochodnych ≤ 1mg/l oraz osadu.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa odporności gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej realizujących projekt na zmiany klimatyczne w szczególności związane z gwałtownymi opadami deszczu powodującymi powodzie.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Efektem realizacji projektu będzie:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 7,6km na terenie Gminy Miasta Puck, Gminy Puck i Gminy Władysławowo,

- redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi,

- lepsze zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przez zalaniem.

Planowanym rezultatem interwencji będzie usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawalnymi opadami deszczu, a także pozwoli na redukcję ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi.

Zabudowa w ramach projektu rozdzielcza sieć kanalizacyjna i deszczowa wpływać będzie korzystnie na większość elementów środowiska.

Wyeliminowane zostaną niekorzystne oddziaływania ścieków sanitarnych i deszczowych na wody gruntowe i wody powierzchniowe. Poprawi się charakterystyka stanu sanitarnego miasta. Ograniczenie ilości dopływających ścieków do oczyszczalni w Swarzewie pozytywnie wpłynie na jej funkcjonowanie i stworzy możliwości odbierania ścieków od dalszych mieszkańców zlewni. W znacznym stopniu zmniejszeniu ulegnie ryzyko powodziowe.

Poprzez swój kompleksowy charakter realizacja projektu:

- przyczyni się do ograniczenia przelewów ścieków ogólnospławnych do środowiska,

- spowoduje ograniczenie infiltracji,

- zabezpieczy system przed eksfiltracją ścieków do gruntu,

- uniemożliwi występowania lokalnych podtopień i zalań piwnic,

- umożliwi objęcie systemem kanalizacyjnym terenów przeznaczonych pod zamieszkanie,

- przyczyni się do odciążenia oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

W zakresie oddziaływania realizacja projektu przyczyni się do:

a)     ekologia:

- poprawy jakości wód powierzchniowych,

- powstrzymania degradacji wód podziemnych,

- poprawy jakości wód Morza Bałtyckiego,

- poprawy jakości wody pitnej,

- osiągnięcia właściwego stanu środowiska i jego ochrony.

b)     efekty społeczno-gospodarcze:

- zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

- poprawy warunków życia i zdrowia ludności,

- stymulowania rozwoju gospodarczego gmin i regionu poprzez poprawę warunków dla inwestycji,

- wzmocnienia lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,

- rozwinięcia usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 061 253,71 PLN, w tym Gmina Władysławowo 6 562 799,60 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 12 510 182,94 PLN, w tym Gmina Władysławowo 6 517 799,60 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 8 757 128,06 PLN, w tym Gmina Władysławowo 4 562 459,72 PLN

Wkład własny wynosi 3 753 054,88 PLN, w tym Gmina Władysławowo 1 955 339,88 PLN

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 31 października 2019 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.