Logotypy RPO 2014-2020


Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zadania w ramach projektu:

Zakres projektu obejmuje zakup następującego wyposażenia:

1.    OSP Władysławowo:

•   Zestaw do stabilizacji pojazdu,

•   Zestaw poduszek pneumatycznych,

•   Zabezpieczenie AIRBAG dla kierowcy,

•   Zabezpieczenie AIRBAG dla pasażera,

•   Przenośne działko wodno-pianowe,

•   Pilarka do drewna,

•   Pilarka ratownicza,

•   Odsysacz spalin samochodowych,

•   Pompa szlamowa,

 

2.    OSP Chłapowo:

•   Urządzenia hydrauliczne,

•   Zestaw do stabilizacji pojazdu,

•   Zabezpieczenie AIRBAG dla pasażera,

•   Przenośne działko wodno-pianowe,

•   Pilarka ratownicza,

•   Piła do stali i betonu,

•   Motopompa pływająca,

•   Mobilny system ładowania butli do aparatów oddechowych,

 

3.    OSP Jastrzębia Góra:

•   Zestaw poduszek pneumatycznych,

•   Zabezpieczenie AIRBAG dla kierowcy,

•   Zabezpieczenie AIRBAG dla pasażera,

•   Pilarka ratownicza,

•   Piła do stali i betonu,

•   Zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych:

     - Nożyce akumulatorowe,

     - Rozpieracz akumulatorowy,

     - Rozpieracz kolumnowy akumulatorowy,

     - Adapter zasilający do narzędzi akumulatorowych,

     - Ładowarka,

     - Akumulator do narzędzi,

     - Kamera termowizyjna,

 

4.    OSP Karwia:

•   Zestaw poduszek pneumatycznych,

•   Zabezpieczenie AIRBAG dla kierowcy,

•   Pilarka ratownicza,

•   Piła do stali i betonu,

•   Motopompa pływająca,

•   Kombinezon wypornościowy ratowniczy,

•   Skafander suchy lodowy,

•   Kombinezon do pracy w wodzie,

•   Wał przeciwpowodziowy,

•   Łódź,

•   Kajak patrolowy,

•   Ponton,

•   Przyczepa podłodziowa,

•   Mobilny system ładowania butli do aparatów oddechowych,

•   Drabina,

•   Wentylator oddymiający.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa odporności gminy na zmiany klimatyczne, w szczególności związane z gwałtownymi opadami deszczu powodującymi powodzie.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Efektem realizacji projektu będzie wyposażenie 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Władysławowo w sprzęt umożliwiający prowadzenie specjalistycznych akcji ratowniczych w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia bezpośrednich szkód w mieniu oraz ludziach spowodowanych klęskami żywiołowymi. Szkody takie dotyczyć mogą utraty zdrowia i życia ludzi, zniszczenia infrastruktury technicznej, utraty zwierząt gospodarskich i plonów lub zniszczenia ekosystemów.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 394 496,06 PLN, w tym Gmina Władysławowo 564 648,38 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 1 114 528,38 PLN, w tym Gmina Władysławowo 564 648,38 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 947 349,12 PLN, w tym Gmina Władysławowo 479 951,12 PLN

Wkład własny wynosi 167 179,26 PLN, w tym Gmina Władysławowo 84 697,26 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 30 czerwca 2018 roku.

 

Sprzęt dla OSP  Sprzęt dla OSP
Sprzęt dla OSP  Sprzęt dla OSP

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.