Logotypy RPO 2014-2020


Gmina Władysławowo realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zadania w ramach projektu:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Władysławowo. Projekt obejmuje 4 budynki i następujący zakres prac:

1. Ratusz Miejski we Władysławowie: wykonanie przyłącza c.o. oraz władnej wymiennikowni – zamontowanie dwufunkcyjnego wymiennika, docieplenie stopów, wykonanie instalacji wentylacji, docieplenie ścian zewnętrznych, zamiana sposobu przygotowania c.w.u. na centralne przygotowanie c.w.u. w zasobnikach ogrzewanych ciepłem z wymiennikowni oraz wykonanie instalacji cyrkulacji wraz z automatyką, wymiana istniejących jarzeniowych i żarowych opraw oświetleniowych na oprawy i źródła światła wykorzystujące diody LED.

2. Szkoła Podstawowa nr 3 we Władysławowie składająca się z dwóch budynków: budynek B i budynek D:

Budynek B: montaż zaworów termostatycznych, regulacja hydrauliczna instalacji, docieplenie stropów, docieplenie ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej na nową, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana istniejących jarzeniowych i żarowych opraw oświetleniowych na oprawy i źródła światła wykorzystujące diody LED, modernizacja c.w.u.

Budynek D: wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych, regulacja hydrauliczna instalacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na nową, docieplenie stropów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana istniejących jarzeniowych i żarowych opraw oświetleniowych na oprawy i źródła światła wykorzystujące diody LED, modernizacja c.w.u.

 3. Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze: montaż zaworów termostatycznych i regulacja instalacji c.o., wymiana rodzaju paliwa z węgla na gaz ziemny, montaż kotła na gaz (ze względu na brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej), docieplenie stropów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana istniejących jarzeniowych i żarowych opraw oświetleniowych na oprawy i źródła światła wykorzystujące diody LED, modernizacja c.w.u.

 

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w 4 budynkach użyteczności publicznej z terenu gminy Władysławowo, poprzez ich termomodernizację.

Cele główne:

- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 72,30%,

- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej (koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej), zmniejszające wydatki budżetowe gminy o ok. 383 513,12 zł/rok, a co za tym idzie możliwość alokacji środków na inne zadania gminy,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach publicznych: 1 369 347kWh/rok,

- szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych – 316,41 ton CO2/rok

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie ilości energii cieplnej, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powstających na terenie gminy Władysławowo. Rezultat projektu to bezpośredni oraz natychmiastowy efekt zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczne. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 316,41Mg/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach publicznych 1 369 347kWh/rok.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 515 387,75 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 6 567 303,19 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 3 077 331,01 PLN

Wkład własny wynosi 5 438 056,74 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 31 grudnia 2019 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.