Logotypy RPO 2014-2020

Gmina Władysławowo realizuje projekt pn.
„Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.1 Transport Miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zadania w ramach projektu:

Zakres prac obejmuje działania związane z podmiotową inwestycją:

1. Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym we Władysławowie, tj. utworzenie zatoki autobusowej, przystanku lub wiaty, parkingu dla samochodów osobowych (ok. 500 miejsc), parkingu dla rowerów oraz połączenie węzła z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Żeromskiego i Niepodległości;
2. Budowa nowego skrzyżowania włączającego powstający węzeł z drogą wewnętrzną „dolna” Żeromskiego;
3. Budowa prawoskrętu z DW 215 od wysokości ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego z ulicą Towarową;
4. Przebudowa skrzyżowania Niepodległości/Żwirowa na rondo, preferowane rozwiązanie rondo turbinowe;
5. Budowa tunelu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kolejową z Siedleckiego (alternatywne połączenie dzielnic Władysławowa przedzielonych linią kolejową);
6. Stworzenie miejsc parkingowych wzdłuż nasypu kolejowego (wzdłuż ulicy Kolejowej);
7. Budowa przejścia przez linię kolejową z terenu parkingu do dworca kolejowego (preferowane dwa przejścia, jedno polegające na przedłużeniu istniejącego przejścia od ulicy Towarowej do peronu aż do ulicy Dworcowej, a drugie na wysokości końca peronu z drugiej strony);
8. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Dworcowej,
9. Budowa połączenia ścieżką rowerową i chodnikiem węzła z parkingami wzdłuż nasypu kolejowego,
10. Remont istniejącego przejścia przez linię kolejową z ulicy Rybackiej na ulicę Dworcową;
11. Monitoring węzła integracyjnego (przystanki parking – około 4 szt. kamer) – podłączone do miejskiej sieci monitoringu;
12. Instalacja sieci Wi-Fi, celem umożliwienia potencjalnym pasażerom czekającym na środek lokomocji możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu.

 

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie liczy pasażerów transportu publicznego w ośrodkach OMG-G-S oraz podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji (poprzez węzły integracyjne) z licznymi podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego oraz transportu rowerowego w ramach OMG-G-S.

Celem głównym jest umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność niskoemisyjna), a także zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego na terenie gminy Władysławowo.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli osiągnąć następujące efekty:

- rozwój systemu i warunków komunikacji publicznej, opartej na systemie węzłów przesiadkowych, integrujących różne środki transportu,
- podniesienie funkcjonalności, jakości i konkurencyjności transportu zbiorowego oraz uzupełniającego go transportu rowerowego, co doprowadzi w efekcie do zrównoważonego systemu transportowego gmin, powiatu oraz całego OMG-G-S, poprawiając jakość życia Mieszkańców i konkurencyjność regionu,
- zwiększenie potoków pasażerskich w transporcie zbiorowym na obszarze gmin, powiatu i całego OMG-G-S,
- zmiana zachowań komunikacyjnych Mieszkańców gmin, powiatu, OMG-G-S oraz turystów z Polski i zagranicy (zmniejszenie znaczenia indywidualnej komunikacji samochodowej), poprzez tworzenie istotnych lokalnych i regionalnych tras rowerowych (np. trasa rowerowa R10) stanowiącej dojazd do węzła integracyjnego (rozwój połączeń multimodalnych rower-komunikacja publiczna),
- realizacja polityki zrównoważonego transportu poprzez wzmocnienie alternatywnych względem samochodu prywatnego środków transportu,
- zachęcenie do odbywania podróży multimodalnych, z wykorzystaniem komunikacji publicznej,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i pobudzenie rozwoju gospodarki lokalnej, dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów lokalnych związanych z transportem osób,
- złagodzenie barier komunikacyjnych na obszarze gmin, powiatu i Metropolii Trójmiejskiej oraz sąsiadujących powiatów czy województwa,
- uruchomienie nowych przewozów kolejowych w oparciu o spójny system węzłów integracyjnych różne systemy transportowe – zwiększenie mobilności pracowników, uczniów i studentów, a także osób korzystających z usług metropolitalnych,
- lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego Północnych Kaszub,
- poprawa spójności transportowej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz całego regionu,
- efektywne połączenie regionalnego układu transportowego z systemem krajowym.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 16 367 520,00 PLN, w tym Gmina Władysławowo 15 600 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 16 367 520,00 PLN, w tym Gmina Władysławowo 15 600 000,00 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 6 240 200,00 PLN, w tym Gmina Władysławowo 6 127 579,11 PLN

Wkład własny wynosi 10 127 320,00 PLN, w tym Gmina Władysławowo 9 472 420,89 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na 31 grudnia 2021 roku.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.