Logotypy Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Władysławowo zrealizowała projekt pn. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB.

 

Zadania w ramach projektu:

Zadanie polega na zakupie:

- Rozpieracza ramieniowego z akcesoriami;

- Hydraulicznych nożyc do cięcia.

 

Cel projektu:

Wskazane urządzenia i wyposażenie wynika ze zgłoszeń OSP z terenu gminy Władysławowo i stanowią niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji ratunkowych.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

Zakup urządzeń i wyposażenia pozwoli na dalsze wykonywanie przez OSP z terenu gminy Władysławowo swoich zadań, które w przypadku braku zakupu mogłyby zostać ograniczone. Zakup pozwoli również na rozszerzenie zakresu działań już częściowo wykonywanych i zwiększenie ich częstotliwości jak i ilości. Dokonanie zakupów zapewni podjęcie skuteczniejszych działań podczas wypadków drogowych, których na terenie gminy Władysławowo zwłaszcza w okresie sezonu letniego jest bardzo dużo.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 62 256,40 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 61 633,84 PLN

Wkład własny wynosi 622,56 PLN

 

Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na wrzesień 2018 roku.

 

"Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.