Czyste Powietrze Pomorza - informacje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (link otworzy duże zdjęcie)


W dniu 17 lipca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie realizacji Krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Z uzyskanych informacji wiadomo, że w okresie od 20 sierpnia 2018 r. do 14 października 2018 będą przeprowadzane przez pracowników WFOŚiGW miniszkolenia warsztatowe na terenie gmin. Termin będzie ustalany wspólnie z WFOŚiGW w Gdańsku. O dokładnej dacie poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRAJOWEGO:

1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, nie prowadzących działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem, że powierzchnia wykorzystywana pod działalność gospodarczą nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

2. Wnioski Beneficjentów będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

3. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie będą określone w ogłoszeniu na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl, www.nfosigw.gov.pl.

4. Wnioski będą najprawdopodobniej przyjmowane od 1 września 2018 r.

5. Wnioski w formie elektronicznej będą przyjmowane za pomocą ePUAP, lub wypełnione i wydrukowane wysłane pocztą tradycyjną.

6. Decyzje o finansowaniu będą rozpatrywane na bieżąco (tryb ciągły konkursu).

7. Na jeden budynek może zostać złożony jeden wniosek na dofinansowanie.

8. Wysokość dotacji, pożyczek lub obydwu tych form dofinansowania będzie uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (na podstawie PIT za 2017 r.)

9. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 7 tyś. zł, a maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego do  53 tyś zł.

10. Dofinansowanie będzie możliwe również w formie pożyczki, oprocentowanie zmienne wynosi nie mniej niż 2% w skali roku. Okres spłaty do 15 lat, karencja w spłacie do 6 miesięcy.

11. Okres realizacji przedsięwzięcia do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

12. Okres kwalifikowalności kosztów od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2029 r. – warunek przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,  z zastrzeżeniem, że koszty poniesione będą kwalifikowane za okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

13. Zakres prac kwalifikowanych:

A. Modernizacja systemów grzewczych polegające na wymianie indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe na źródła niskoemisyjne (źródła ciepła klasy ECO DESIGN - EKO PROJEKT).

Możliwe do zainstalowania źródła:

-        węzły cieplne,

-        kotły gazowe kondensacyjne (gaz sieciowy lub zbiornikowy),

-        kotły na paliwa stałe (węgiel lub biomasa),

-        systemy ogrzewania elektrycznego,

-        kotły olejowe,

-        pompy ciepła.

B.  Prace termomodernizacyjne

-        W przypadku gdy są zadaniem towarzyszącym wymianie źródła ciepła

-        W przypadku gdy w obiekcie istnieje już źródło spełniające wymagania Programu (dla kotłów na paliwa stałe uznawane będą źródła klasy 5) a obiekt uzyskał Pozwolenie na budowę przed 15 grudnia 2002r.

Do prac termomodernizacyjnych zaliczamy:

-        ocieplenie przegród zewnętrznych (ściany, podłogi itp.),

-        ocieplenie przegród wewnętrznych (oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (ściany, stropy wewnętrzne),

-        wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w tym bramy garażowe).

14. Wybór źródła ciepła jest w pierwszej kolejności uzależniony od możliwości podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. W przypadku braku możliwości zastosowania takiego rozwiązania zasadne będzie zastosowanie innego źródła ciepła.

15. Zadania mogą być realizowane zarówno w obiektach istniejących oddanych do użytkowania jak i nowobudowanych.

16. Za zakończenie zadania uznaje się podpisanie protokołu odbioru przez Beneficjenta oraz Pracownika WFOŚiGW w Gdańsku.

17. Okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. NFOŚiGW/ WFOŚiGW dokonuje kontroli przedsięwzięć w okresie trwałości przedsięwzięcia.

18. Ze względu na konieczność zmiany systemu podatkowego przez Ministerstwo Finansów dotacje będą wypłacane w 2019 roku.

Więcej informacji ze spotkania dostępnych jest na stronie WFOŚiGW.

Opublikowano: 19 lipca 2018 14:47

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 913

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.