W styczniu kolejny nabór wniosków - Stowarzyszenie PLGR

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka - logo (link otworzy duże zdjęcie)


Szanowni Państwo, na obszar Powiatu Puckiego już w styczniu trafi przeszło 4 miliony złotych w ramach ogłaszanych przez nas konkursów. Konkursy skierowane są zarówno do samorządów, organizacji pozarządowych jaki i przedsiębiorców oraz rybaków.

SAMORZĄDY mogą starać się o wsparcie takich projektów jak:

  • rozwiązania drogowe poprawiające dostępność usług społecznych i edukacyjnych
  • budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej
  • promowanie dziedzictwa rybackiego


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE realizować mogą projekty dotyczące:

  • Wspierania osób zagrożonych wykluczeniem w tym:

a)       aktywizację i integrację osób starszych i dzieci, integrację międzypokoleniową

b)       przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z grup defaworyzowanych, szczególnie osób starszych

c)       wsparcie adresowanej do „trudnej młodzieży” i dzieci niepełnosprawnych

  • Promowania dziedzictwa rybackiego


PRZEDSIĘBIORCY będą mogli skorzystać ze środków w ramach projektów dotyczących:

  • wspierania budowy i promocji marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne
  • wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich
  • podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej o społecznych celach


RYBAKÓW zachęcamy do składania projektów w zakresie: 

  • różnicowania działalności rybackiej
  • tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

 

UWAGA!!!

Po raz pierwszy w ramach LSR 2014-2020 uruchamiamy konkurs grantowy adresowany do organizacji pozarządowych. W ramach grantów organizacje mogą uzyskać do 20 tys. złotych na projekty dotyczące np.: zakupu strojów regionalnych, zakupu instrumentów muzycznych, a także przygotowania i druku publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego/tożsamości lokalnej obszaru PLGR a także organizacji wydarzeń w zakresie promocji lokalnych, których efektem będzie rejestracja produktu/produktów na liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

 

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA:

WŁADYSŁAWOWO, UL. PORTOWA 15

 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony www.plgr.pl lub przesyłanie pytań na adres biuro@plgr.pl,

tel.: (58) 774-68-90; 722 224 585 lub poprzez zakładkę „Pytania i odpowiedzi” na stronie internetowej.

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2010 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Materiał opracowany przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką współfinansowany jest ze środków

Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Opublikowano: 12 grudnia 2017 11:21

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 985

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.