Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie do dnia 15 lutego 2020 rokuDo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, muszą dołączyć zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2019, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, również zobowiązani są dołączyć do składanych deklaracji zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2019, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, bądź wyliczona opłata będzie budziła wątpliwości, jej wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Opłaty należy wnosić bez wezwania, w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca danego roku. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, rozliczających się według pojemników, umieszczono poniżej tabelki z częstotliwościami odbioru odpadów komunalnych, przydatnych przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą zadecydować, czy chcą pozostać w systemie gminnym, czy wolą skorzystać z oferty prywatnych przedsiębiorców. Podmioty, które chcą pozostać w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, do deklaracji zobowiązani są dołączyć oświadczenie o przystąpieniu do systemu - druk oświadczenia poniżej do pobrania.

- Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 dla nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 dla nieruchomości, na ktorych nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 dla nieruchomości, na ktorych nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, na których świadczone są usługi hotelarskie

-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 dla nieruchomości, na ktorych nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zgłoszenia odbioru nadmiaru odpadów komunalnych 

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 dla nieruchomości, na których znajduja się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 dla nieruchomości, w przypadku braku pomiarowania

- Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych

- Oswiadczenie

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.