Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku. Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, muszą dołączyć zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2018, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości

Właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, również zobowiązani są dołączyć do składanych deklaracji zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2018, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, bądź wyliczona opłata będzie budziła wątpliwości, jej wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze). 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

WPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NALEŻY DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA

UZYSKANY PODCZAS SKŁADANIA DEKLARACJI 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca danego roku. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku.

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie:

4,50 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady są segregowane,

9,00 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady nie są segregowane.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

W przypadku, gdy odpady są segregowane:

20,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

40,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

111,00 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

147,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

637,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

696,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

830,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

W przypadku, gdy odpady nie są segregowane:

36,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

71,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

193,00 zł – pojemnik o pojemności 660 l,

256,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

1.034,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

1.115,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

1.330,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Urząd Miejski we Władysławowie

73 8348 0003 0000 0000 3737 0003

w tytule przelewu wpisać koniecznie osobę bądź firmę wpisaną w deklarację

 

PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NALEŻY ILOŚĆ ODBIORÓW WPISAĆ ZGODNIE Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ODBIORÓW UJĘTĄ W TABELI.


Poniżej znajdą Państwo druki deklaracji wraz z załącznikiem dla współwłaścicieli oraz deklarację na usługi dodatkowe – aby ściągnąć cały dokument należy kliknąć w odpowiedni link:

DLA UŁATWIENIA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH DEKLARACJI PONIŻEJ ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY TAKŻE INSTRUKCJE! 

- nieruchomości zamieszkałe 2019
- nieruchomości niezamieszkałe 2019
- usługi dodatkowe 2019
- usługi hotelarskie 2019
- współwłaściciele 2019
usługi hotelarskie basen - oświadczenie 2019
instrukcja wypełnienia deklaracji - uslugi hotelarskie
instrukcja wypełnienia deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe
instrukcja wypełnienia deklaracji - nieruchomości zamieszkałe

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.