Informacja

Informujemy o zmianie dnia odbioru odpadów segregowanych:

papieru, makulatury

na terenie

Władysławowa, Chałup, Chłapowa

Odbiór papieru, makulatury  z nieruchomości w okresie sezonu letniego

do dnia 31 sierpnia 2020 r. odbywać się będzie w  soboty.
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami. Odpady zmieszane zostają jedynie jako frakcja resztkowa, czyli pozostałość po segregacji.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE WŁADYSŁAWOWO

 

PAPIER

Wrzucamy:

  opakowania z papieru i tektury

  gazety, czasopisma, ulotki

  zeszyty

  papier biurowy

Nie wrzucamy:

  kartonów po mleku i napojach

  papieru lakierowanego i powleczonego folią

  zanieczyszczonego papieru

  odpadów higienicznych, np. zużytych chusteczek, pieluch jednorazowych i podpasek

  papierowych ręczników

  tapet, papierowych worków po nawozach
i materiałach budowlanych

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

  butelki plastikowe

  nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików

  plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe

  kartony po mleku i sokach

  puszki po żywności

  folię aluminiową

  opakowania po środkach czystości i kosmetykach

Nie wrzucamy:

  opakowań z zawartością i opakowań po lekach

  zużytych baterii i akumulatorów

  opakowań po farbach, lakierach i olejach

  części samochodowych

  zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

  styropianu

SZKŁO

Wrzucamy:

  butelki po napojach i żywności

  słoiki bez nakrętek

  szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

  ceramiki, doniczek, porcelany

  szkła okularowego i żaroodpornego

  zniczy z zawartością wosku

  żarówek, świetlówek i reflektorów

  opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

  luster i szyb

BIOODPADY

Wrzucamy:

  trawę, liście, kwiaty

  gałęzie drzew i krzewów

  trociny i korę drzew

  odpadki warzywne i owocowe

Nie wrzucamy:

  resztek jedzenia, oleju jadalnego, kości, ryb itp.

  ziemi i kamieni

  popiołu z węgla kamiennego

  drewna impregnowanego

  odchodów zwierząt

  płyt wiórowych i pilśniowych

POPIÓŁ I ŻUŻEL

Wrzucamy:

  żużle i popioły z palenisk używanych
w gospodarstwach domowych, urządzeniach
grzewczych i kotłach CO

UWAGA:

  do pojemników nie można wrzucać gorącego popiołu
i żużlu

  zakazuje się zalewnia popiołu i żużlu wodą

 

ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy:

  wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

Nie wrzucamy:

  przeterminowanych leków i chemikaliów

  zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

  zużytych baterii i akumulatorów

  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

  odpadów budowlanych i rozbiórkowych, styropianu

  zużytych opon

 

Niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych skutkować będzie obciążeniem właściciela nieruchomości podwyższoną stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pozostałe odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Władysławowo, w tym m.in. można je oddać bezpłatnie
– w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - teren ABRUKO Sp. z o.o., Władysławowo, ul. Gdańska 78, tel. 58 674-01-85zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK.

 

Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK,
w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie zawarte zostały w regulaminie PSZOK, który można pobrać ze strony abruko.pl w zakładce „usługi komunalne”.

 

Odbiór odpadów, których nie można dostarczyć do PSZOK, należy zlecić firmie, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej we Władysławowie, obejmującego podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZYJMOWANYCH BEZPŁATNIE W PSZOK:

 

  szkło

  papier

  tworzywa sztuczne

  opakowania wielomateriałowe

  metale

  bioodpady

  meble i inne odpady wielkogabarytowe

  zużyte baterie i akumulatory

  przeterminowane leki i chemikalia

  odpady tekstylne i odzież

  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  odpady budowlane i rozbiórkowe

  zużyte opony

  czysty styropian opakowaniowy

  odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, lakierach itp.)

  igły i strzykawki - zabezpieczone w sztywnych pojemnikach odpornych na przebicie

  inne odpady, zgodnie z regulaminem PSZOK (http://abruko.pl/abruko/1903)

 

GODZINY OTWARCIA PSZOK:

 

Dni tygodnia

Godziny otwarcia

listopad-marzec

kwiecień-październik

poniedziałek

7 – 15

7 – 15

wtorek

7 – 15

7 – 15

środa

7 - 15

7 – 15

czwartek

7 – 15

7 – 15

piątek

7 - 15

7 – 15

sobota

9 - 13

9 - 13

 

W PSZOK we Władysławowie przyjmowane są odpady komunalne wyłącznie od osób ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Władysławowo,
w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstw domowych.


 

  odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
można oddawać podczas organizowanych raz w roku ustalonych zbiórek.

 

  przeterminowane leki można dostarczać do specjalnych pojemników w aptekach.

 

  zużyte baterie można dostarczać do pojemników zlokalizowanych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie, w placówkach oświatowych oraz niektórych sklepach.

 

  odpady problemowe, takie jak papa, wełna mineralna, styropian budowlany, rtęć itp.,
należy przekazać specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenia na utylizację
danego rodzaju odpadu

 

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW

 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać podczas organizowanej przez Gminę Władysławowo zbiórki wielkogabarytów. Zbiórka organizowana jest cyklicznie raz w roku w miesiącu kwietniu (konkretne terminy zbiórki podawane będą do wiadomości publicznej na początku marca). Odpady będą odbierane spod posesji wyłącznie na podstawie wcześniejszych zgłoszeń – telefonicznych lub poprzez kontakt mailowy (58 674-54-58, odpady@wladyslawowo.pl). Zgłoszenie musi zawierać adres, z którego mają być odebrane odpady wraz z podaniem rodzaju oddawanych odpadów (orientacyjnie).

 

RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW:

  meble – kanapy, szafy, biurka, stoły, krzesła itp.

  materace, kołdry

  armatura łazienkowa – wanny, zlewy itp.

  lodówki, pralki, telewizory, komputery, sprzęt AGD itp.

 

NIE BĘDĄ ZABIERANE:

 opony

  gruz oraz odpady budowlane i remontowe

  styropian

 okna i szyby

  odzież i tekstylia

  chemikalia, farby, lakiery, itp. i opakowania po nich

 

Warunkiem odbioru odpadów wielkogabarytowych jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok, przy czym złożenie deklaracji wyłącznie na jednorazowy odbiór odpadów komunalnych nie upoważnia
do oddania odpadów wielkogabarytowych w ramach organizowanej zbiórki.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok do 15 lutego danego roku, bądź w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Odpady komunalne odbierane są z tego rodzaju nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, który umieszczony jest na stronie bip.wladyslawowo.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami” – „Deklaracje” oraz dystrybuowany jest corocznie na przełomie roku przez podmiot świadczący na terenie Gminy Władysławowo usługę odbioru odpadów komunalnych. Z nieruchomości odbierane są w ramach ponoszonej opłaty wyłącznie odpady komunalne wymienione w harmonogramie, przy czym odpady te są odbierane w każdej ilości.
W przypadku zbierania segregowanych odpadów komunalnych w workach, właściciele nieruchomości otrzymują puste worki w zamian za wystawione do odbioru w ilości 1:1.

 

Z uwagi na konieczność znacznego podniesienia stawki za odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych, poniżej przedstawiamy zmiany w nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które w największym stopniu wpłynęły na wzrost kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

  1. Narzucona segregacja odpadów, co przekłada się – w związku z brakiem możliwości deklarowania zmieszanego sposobu zbierania odpadów – na zmniejszenie wpływów
    do budżetu gminy o prawie 770.000,00 zł,
  2. Narzucone górne stawki za pojemniki i worki dla nieruchomości niezamieszkałych, wymuszające konieczność znacznego zmniejszenia stawek za poszczególne pojemniki na odpady (na przykład obecny koszt odbioru pojemnika o pojemności 1100l w wysokości 147,00 zł może wynosić maksymalnie 54,18 zł), co spowoduje zmniejszenie wpływów
    do budżetu o ok. 830.000,00 zł,
  3. Wprowadzona dowolność przystąpienia do systemu gospodarki odpadam komunalnymi
    dla nieruchomości niezamieszkałych, co będzie miało również wpływ na zmniejszenie przychodów budżetu.

 

Ponadto w związku ze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, takich jak ponad 130% wzrost opłaty za odbiór tzw. RDF (odpad o dużej wartości opałowej, wykorzystywany jako paliwo alternatywne), ponad 100% wzrost opłat za korzystanie
ze środowiska, 86% wzrost kosztów wynikających z nowych przepisów dotyczących
m.in. monitoringu i odbioru wód odciekowych, 30% podwyżka energii, podniesione zostały stawki za zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów, co spowoduje wzrost wydatków na ten cel o ok. 1.309.000,00 zł.

 

W związku z powyższym, mając na względzie konieczność dostosowania przepisów prawa miejscowego do obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koniecznością zapewnienia środków finansowych na realizację systemu gospodarki odpadami
na terenie naszej gminy, Rada Miejska we Władysławowie zmuszona była podnieść stawkę
za gospodarowanie odpadami do wysokości 8,10 zł/ 1 m3 zużycia wody.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nieruchomości niezamieszkałe mogą decydować, czy chcą nadal pozostawać w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym przez gminy. Przystąpienie do systemu jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela nieruchomości, składanej razem z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W przypadku nie przystąpienia do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z wybranym przez siebie przedsiębiorcą, prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów na terenie Gminy Władysławowo, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Władysławowa.

 

Zasady odbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność związana z wynajmem pokoi, rozliczających się na podstawie zużycia wody, pozostają takie same, jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, rozliczających się na podstawie deklarowanych pojemników, będą zobowiązani do deklarowania nie tylko pojemników na zmieszane odpady komunalne (tzw. resztkowe), ale również pojemników na odpady segregowane. W przypadku zbierania odpadów komunalnych w workach, właściciele tych nieruchomości będą zobowiązani do zakupu worków na wszystkie frakcje odpadów, w tym również odpady segregowane. Dla tego rodzaju nieruchomości nie obowiązuje zasada wymiany pełnych worków z odpadami na puste.

 

Z uwagi na zapisy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, narzucające maksymalne stawki dla pojemników i worków na odpady komunalne, obowiązujące od 01 stycznia 2020 roku stawki będą wynosiły:

1)     za pojemniki o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł,

2)     za pojemniki o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł

3)     za pojemniki o pojemności 660 l – w wysokości 32,40 zł

4)     za pojemniki o pojemności 1100 l – w wysokości 54,10 zł,

5)     za kontenery o pojemności 7 m3 – w wysokości 344,00 zł,

6)     za worki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 l – w wysokości
16,90 zł,

7)     za worki na segregowane odpady komunalne o pojemności 120 l – w wysokości
12,00 zł.

 

W celu optymalizacji segregacji, zmieszane odpady komunalne jeszcze w 2020 roku będzie można zbierać w kontenerach o pojemności 7 m3, jednak od 2021 roku największą dopuszczalną pojemnością pojemnika do tego rodzaju odpadów będzie 1100 l. W związku z tym faktem właściciele nieruchomości, na których do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych stosuje się  kontenery o pojemności 7 m3, będą zobowiązani do ich wymiany na pojemniki o pojemności 1100 l do 31 grudnia 2020 roku.

 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE I NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości, wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, są objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi a ich właściciele mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Opłata za tego typu nieruchomości jest, zgodnie z ustawą, opłatą roczną ryczałtową (niezależnie od okresu, w jakim właściciel będzie przebywał na terenie swojej nieruchomości) i wynosi na 2020 rok 169,00 zł, w ramach której to opłaty odpady odbierane są w każdej ilości, zgodnie
z harmonogramem wywozu odpadów.

 

DZIAŁANIA KONTROLNE

 

W 2019 roku 86% właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybierając selektywny sposób zbierania odpadów, podczas gdy  udział zmieszanych odpadów komunalnych w całkowitej ilości odpadów wyniósł aż 60%.

 

Fakt ten wynika z tego, że spora część właścicieli nieruchomości korzystała
z możliwości zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych w miesiącach letnich na zmieszany, jednakże przyczyniła się do tego również nie w pełni prawidłowa segregacja odpadów u źródła.

 

Powyższe wymaga wprowadzenia działań kontrolnych, których celem będzie zarówno ocena prawidłowości segregacji na nieruchomościach, jak i sprawdzenie czy podmioty odpowiedzialne za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo realizują usługę w sposób należyty.

 

W tym miejscu przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie swojej posesji (m. in. sposobu prowadzenia segregacji odpadów komunalnych) pracownikom Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

 

Stwierdzenie, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, skutkować będzie zastosowaniem stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

ü  dla nieruchomości rozliczających się według zużycia wody - w dwukrotnej wysokości stawek,

ü  dla nieruchomości rozliczających się według zadeklarowanej ilości pojemników i worków – w czterokrotnej wysokości stawek.

 

Obowiązek segregacji odpadów spoczywa również na tych właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zdecydują się przystąpić do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanemu przez gminę.

 

BUDŻET SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi być w całości pokryty ze środków pochodzących z opłat pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie danej gminy.

 

Budżet systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje przede wszystkim koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, ale również prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakup worków do segregacji odpadów, koszty administracyjne, usuwanie dzikich wysypisk.

 

Zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych, takich jak tworzywa sztuczne lub papier, kosztują nas 11,88 zł brutto/ 1 tonę odpadu, podczas gdy koszt zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych to aż 384,99 zł brutto/ 1 tonę. Jak łatwo wyliczyć, im dokładniej będziemy segregować odpady, tym mniejszy będzie ich koszt zagospodarowania.

 

PAMIĘTAJMY!!!

Każdy z nas ma wpływ na kształtowanie się kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie dostosowanie się do zasad segregacji, wywożenie odpadów do lasów, podrzucanie odpadów do sąsiada bądź pod śmietniczki miejskie – wszystko to generuje koszty po stronie gminy, a co za tym idzie wpływa bezpośrednio na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

KONTO DO UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie lub na indywidualny numer konta, generowany przy składaniu deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Jednocześnie informujemy, że utworzone zostało konto dedykowane wyłącznie wpływom z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi: 35 8348 0003 0000  0000 3738 0096.

 

 

Na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo odpady komunalne odbierane są przez:

Abruko Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo 


Odpady ulegające biodegradacji odbierane są przez:

Usługi Transportowe Robert Lewicki 
ul. Trzy Gracki 8
84-107 Starzyno


Zobacz także:

UCHWAŁY
DRUKI DEKLARACJI
METODA USTALANIA OPŁATY
INFORMACJE PRAWNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWOWO W LATACH 2013-2014

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.