Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są złożyć nową deklarację w terminie do dnia 15 lutego 2019 rokuDo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, muszą dołączyć zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2018, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości

Właściciele nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskierównież zobowiązani są dołączyć do składanych deklaracji zaświadczenie o ilości zużytej wody w roku 2018, wydawane przez MPWIK „EKOWIK” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Droga Chłapowska 21.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, bądź wyliczona opłata będzie budziła wątpliwości, jej wysokość opłaty zostanie ustalona w drodze decyzji (np. na bazie średniej ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze). 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Opłaty należy wnosić bez wezwania, w okresie miesięcznym, do 20 dnia każdego miesiąca danego roku. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku.

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie:

4,50 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady są segregowane,

9,00 zł/1m3 zużytej wody – w przypadku gdy odpady nie są segregowane.

 

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

W przypadku, gdy odpady są segregowane:

20,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

40,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

111,00 zł pojemnik o pojemności 660 l,

147,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

637,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

696,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

830,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.

 

W przypadku, gdy odpady nie są segregowane:

36,00 zł – pojemnik o pojemności 110/120 l,

71,00 zł – pojemnik o pojemności 240 l,

193,00 zł pojemnik o pojemności 660 l,

256,00 zł – pojemnik o pojemności 1100 l,

1.034,00 zł – pojemnik o pojemności 7 m3,

1.115,00 zł – pojemnik o pojemności 8 m3,

1.330,00 zł – pojemnik o pojemności 10 m3.NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Urząd Miejski we Władysławowie

35 8348 0003 0000 0000 3738 0096

w tytule przelewu:

imię i nazwisko właściciela nieruchomości,

adres nieruchomości oraz za którą ratę wnosi się opłatę za gospodarowanie odpadamiHARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WŁADYSŁAWOWO:

harmonogram 2019 Sektor I
harmonogram 2019 Sektor II

Na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo odpady komunalne odbierane są przez:

Abruko Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo 


Odpady ulegające biodegradacji odbierane są przez:

Usługi Transportowe Robert Lewicki 
ul. Trzy Gracki 8
84-107 Starzyno


Zobacz także:

UCHWAŁY
DRUKI DEKLARACJI
METODA USTALANIA OPŁATY
INFORMACJE PRAWNE
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK
ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWOWO W LATACH 2013-2014

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.