REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Miasta Władysławowa

 

Od dnia 1 stycznia 2012r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Władysławowa prowadzi Burmistrz Miasta Władysławowa na pisemny wniosek przedsiębiorcy, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391).

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

ABY POBRAĆ WNIOSEK O WPIS DO DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W FORMIE DOC
NALEŻY KLIKNĄĆ W PONIŻSZY LINK

WNIOSEK O WPIS DO DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie powinno zawierać także:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

DRUK OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydanego przez Burmistrza Miasta Władysławowa).
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski we Władysławowie ul. Gen. J. Hallera 19 84-120 Władysławowo
Termin i sposób załatwienia: Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z dołączonym oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której prowadzony jest rejestr. Wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Dokonując wpisu do rejestru Burmistrz Miasta Władysławowa nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy i wydaje stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna: art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635 z późn. zm.)


UWAGA

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Władysławowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

PRZEDSIĘBIORCY WPISANI DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
SPRAWOZDAWCZOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.