Komunikat ws. wysypiska odpadów w Łebczu (zmiana terminu i miejsca spotkania)

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) (link otworzy duże zdjęcie)

 

W związku z utrzymującymi się uciążliwościami wynikającymi z prac prowadzonych na wysypisku odpadów w Łebczu oraz wątpliwościami co do prawidłowości wykonywanej rekultywacji, Burmistrz Władysławowa informuje, że od marca br. do dnia dzisiejszego m.in. zostały wystosowane dwukrotnie pisma do Wójta Gminy Puck - organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znajdującego się na terenie Gminy Puck – i Burmistrz Miasta Puck i z prośbą o podjęcie stosowanych działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Ponadto wystosowano pismo do Prezesa Zarządu Puckiej Gospodarki Komunalnej – podmiotu zarządzającego wysypiskiem oraz odpowiedzialnego za wybór firmy dokonującej rekultywacji - z zapytaniem, jakie zostały podjęte kroki w przedmiotowym temacie. Przeprowadzono kontrolę, podczas której dokonano oględzin terenu i w konsekwencji której poinformowano policję oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku o stwierdzonych nieprawidłowościach. WIOŚ w Gdańsku, z inicjatywy Gminy Władysławowo, przeprowadził kilka kontroli na wysypisku, w tym również dokonał odwiertów, celem stwierdzenia rodzaju przywożonych na miejsce odpadów.

Również z inicjatywy Burmistrza Władysławowa, w dniu 26 sierpnia 2019r., w Starostwie Powiatowym w Pucku odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciel Rady Miejskiej Władysławowa oraz Dyrektor i Zastępca Dyrektora Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W wyniku interwencji Burmistrza nie zaobserwowano efektu poprawiającego sytuację stanu wykonywanych prac, w związku z czym zostało zwołane posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), które odbyło się w tym tygodniu. Po analizie dokumentów będących w posiadaniu tut. Organu oraz podjętych wcześniej działań, zdecydowano o wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego z prośbą o podjęcie stosownych kroków.

Ponadto informuję, że będący na posiedzeniu GZZK Prezes Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie zapewnił, że w chwili obecnej brak jest zagrożeń dla stanu wody pitnej i jednocześnie zobowiązał się do stałego jej monitorowania.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa sprawa jest dla nas priorytetowa i oczekujemy podjęcia w jak najszybszym czasie zdecydowanych działań ze strony wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wydawanie decyzji, zgodnie z którymi przeprowadzana jest rekultywacja wysypiska, jak również za nadzorowanie Wykonawcy, Burmistrz Władysławowa informuje o zmianie terminu spotkania z mieszkańcami Władysławowa na 18 września 2019r. (środa), o godz. 16:00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, ul. 1000-lecia P.P. 2 we Władysławowie.

Opublikowano: 12 września 2019 14:13

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 774

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.