Komunikat Burmistrza Władysławowa w sprawie podejmowanych kolejnych działań odnośnie rekultywacji wysypiska w Łebczu

 

Burmistrz Władysławowa informuje, że w konsekwencji ustaleń poczynionych podczas spotkania, które odbyło się w dniu 18 września 2019r. we Władysławowie, w sprawie rekultywacji składowiska odpadów w Łebczu, wystosowane zostały pisma – zawierające niżej wymienione postulaty - do następujących instytucji:

 1. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.:

-        przedstawienie dokumentów potwierdzających prawidłowe przygotowanie – zgodnie
z projektem - wysypiska do rozpoczęcia rekultywacji, potwierdzających wykonanie izolacji, warstwy wyrównawczej, warstwy uszczelniającej oraz drenażu,

-        przedstawienie dokumentów potwierdzających lokalizację na terenie wysypiska zbiornika odcieków,

-        umieszczenie prawidłowej ilości piezometrów w lokalizacjach prawidłowych względem przepływu wody, zgodnie z projektem, który zakładał umieszczenie trzech piezometrów w każdej warstwie wodonośnej,

-        sprawdzenie kierunku spływu odcieków, tak aby mieć pewność, że wyniki badań
z piezometrów są prawidłowe,

-        naprawa zepsutego od dłuższego czasu piezometru,

-        wyposażenie wysypiska w niezbędne urządzenia - zgodnie z projektem, w tym m.in.
w wagę samochodową,

-        doprecyzowanie ilości odpadów, jaka może zostać przywieziona na teren wysypiska,
w związku z występującymi między decyzjami rozbieżnościami w tej kwestii.

-        podanie informacji, kiedy Pucka Gospodarka Komunalna podpisała umowę ze spółką GEOTRANS na dzierżawę oraz rekultywację wysypiska wraz ze wskazaniem, od kiedy spółka GEOTRANS pełni rolę zarządcy wysypiska,

-        wdrożenie czynności kontrolnych pod wykonywaną rekultywację,

 1. GEOTRANS S.A. z Wrocławia:

–         zastosowanie do rekultywacji wyłącznie odpadów, które nie wywołują uciążliwości uniemożliwiających normalne funkcjonowanie (zwłaszcza uciążliwości odorowych), przede wszystkich z uwagi na fakt, iż odległość wysypiska do pierwszych zabudowań mieszkalnych wynosi ok 600m,

–         montaż zapór odorowych wokół wysypiska w przypadku dalszego występowania uciążliwości,

–         zaprzestanie prac w porze nocnej z uwagi na występujący przy prowadzonych pracach hałas,

–         zaprzestanie prac w okresie sezonu letniego (lipiec – sierpień z możliwością przedłużenia tego okresu do 15 czerwca do 15 września, w zależności od decyzji mieszkańców),

–         prawidłowe zabezpieczenie terenu wysypiska poprzez naprawę ogrodzenia,

–         przedstawienie dokumentów wskazujących, w jaki sposób zostały zagospodarowane odpady, które w marcu 2019 roku zostały niezgodnie z decyzjami zdeponowane na wysypisku a następnie wywiezione,

–         przedstawienie zestawienia odpadów – z podaniem kodu oraz ilości odpadów - które zostały przywiezione na teren wysypiska,

–         doprecyzowanie ilości odpadów, jaka może zostać przywieziona na teren wysypiska,
w związku z występującymi w decyzjach rozbieżnościami w tej kwestii,

 

 1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku:

-        przeprowadzenie kontroli z udziałem powołanej przez Burmistrza Władysławowa komisji,

-        dokonanie kolejnych odwiertów – w większej ilości i na większym obszarze – celem sprawdzenia morfologii zdeponowanych na wysypisku odpadów,

-        prowadzenie stałego nadzoru nad prowadzonymi na wskazanym terenie pracami, również pod kątem naruszenia art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, dotyczącego powodowania uciążliwości przez hałas lub zapach w wyniku prowadzenia gospodarki odpadami,

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Pomorskiego w Pucku oraz Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.
  we Władysławowie:

-        bieżące i regularne przeprowadzanie badań wody pitnej, z uwzględnieniem sprawdzania jej pod kątem zagrożeń wywołanych bliskością wysypiska śmieci.

 

Ponadto Burmistrz Władysławowa, na podstawie art. 20a Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o Zarządzaniu Kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1398 ze zm.), wystąpił do:

 1. Marszałka Województwa Pomorskiego o udostępnienie wszystkich akt sprawy związanych z wydaniem decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów,
 2. Starosty Puckiego o udostępnienie wszystkich akt sprawy związanych z wydaniem decyzji
  w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów spółce GEOTRANS,
 3. Wójta Gminy Puck o udostępnienie wszystkich akt sprawy związanych z wydaniem decyzji
  z 2014 i 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanego na działce nr 472/3 w miejscowości Łebcz, gmina Puck”.

 

Burmistrz Władysławowa spotkał się również z przedstawicielami mieszkańców, którzy mają stanowić komisję, o które była mowa podczas przedmiotowego spotkania, mającą m.in. nadzorować wykonanie dodatkowych odwiertów w większej niż do tej pory ilości, które dałyby odpowiedź, jakie faktycznie odpady są przywożone na teren wysypiska.

 

Na dzień dzisiejszy, tj. 23 października 2019 roku tut. Organ otrzymał dokumentację od Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wójta Gminy Puck, jak również powziął informację z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, iż w dniu 27 września br. w siedzibie MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. odbyło się spotkanie przedstawicieli obu instytucji, podczas którego przeanalizowano zagrożenia związane z ewentualnym zanieczyszczeniem warstw wodonośnych w konsekwencji niedostatecznej izolacji składowanych na wysypisku odpadów, wyznaczono punkty kontrolne (dwie studnie zlokalizowane najbliżej oraz najdalej od terenów, na których prowadzone są prace rekultywacyjne). Pierwsze badanie kontrolne w ustalonych punktach odbyło się w dniu 16 października (tut. Organ nie posiada jeszcze wyników tej kontroli), kolejne mają zostać zrealizowane na wiosnę przyszłego roku. Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował o przeprowadzaniu czynności kontrolnych na wysypisku w Łebczu.

 

Po uzyskaniu odpowiedzi od pozostałych instytucji, do których zostały wystosowane pisma, planowane jest ponowne spotkanie z ich przedstawicielami, celem omówienia realizacji działań wynikających z ustaleń podjętych podczas spotkania w dniu 18 września 2019r.

Opublikowano: 24 października 2019 15:40

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 474

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.