Projekt planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify - możliwość zgłaszania uwag

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 października 2019 r., znak RDOŚ-Gd-WOC.6320.37.2019.AW/AŁ, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania Projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104, Wejherowo PLH220084, Wielki Klincz PLH220083 i Kaszubskie Klify PLH220072, położonych w województwie pomorskim.


Zachęcamy mieszakńców całej gminy, a przede wszystkim Chłapowa, Rozewia i Jastrzębiej Góry, do zapoznania się z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kaszubskie Klify PLH220072 oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do projektu.


Wszelkie informacje dostępne są na stronie:


http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-28-pazdziernika-2019-znak-rdos-gd-woc-6320-37-2019-aw-al


Uwagi i wnioski  do projektu dokumentu można składać w terminie 21 dni, tj. do dnia 20 listopada 2019 roku, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

Opublikowano: 04 listopada 2019 14:32

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 455

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.