Wybory Prezydenckie 2020 - AKTUALIZACJA

 wyboryprezydenckie2020www.jpg

 

Wybory Prezydenta RP – znamy datę wyborów

W środę, 3 czerwca w Dzienniku Ustaw ukazało się "Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej". Data wyborów została wyznaczona na niedzielę, 28 czerwca 2020 r., ewentualna II tura odbędzie się 12 lipca 2020 r. Wszystkie informacje odnośnie wyborów dostępne są na stronie bip.wladyslawowo.pl, zakładka: wybory ogólnopolskie, wybory prezydenckie 28.06.2020


Wybory Prezydenta RP – od nowa, według nowego kalendarza wyborczego (15.05) 

W niedzielę 10 maja Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przyjęła uchwałę, w której stwierdziła, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. PKW wskazała, że fakt ten „równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 ust. 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów”. W terminie 14 dni od opublikowania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw marszałek Sejmu zarządzi nowe wybory. Dodał, że muszą się one odbyć w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów. Jak podkreślił szef PKW, proces wyborczy ruszy od początku, według nowego kalendarza wyborczego. Na nowo będą rejestrowane komitety wyborcze i kandydaci na prezydenta, a także będą powoływane komisje wyborcze. Tymczasem we wtorek 12 maja Sejm uchwalił ustawę w sprawie wyborów prezydenckich. Zakłada ona między innymi, że głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych oraz w formie korespondencyjnej. Projekt ustawy trafił teraz do Senatu, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Tymczasem trwają dyskusje nad możliwym terminem głosowania.

  

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej (07.05)

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

 

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

 

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania. 


Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.


Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  • wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców; 

  • nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;

  • lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski


 

Wybory prezydenckie – chaos prawny (03.04)

W dalszym ciągu nie wiadomo, jak i kiedy mają się odbyć wybory prezydenckie zarządzone na 10 maja. Po nowelizacji Kodeksu wyborczego, wprowadzonej ustawą z 31 marca "o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw"i po podpisaniu tej ustawy przez prezydenta, obowiązują przepisy, że głosować korespondencyjnie mogą jedynie osoby niepełnosprawne, wyborcy przebywający na kwarantannie oraz ci, którzy ukończyli 60. rok życia. Nie mogą głosować Polacy za granicą ani polscy marynarze. Wyborcy na kwarantannie mają pięć dni przed dniem wyborów na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, pozostali mają na to 15 dni.


Te przepisy mogą jednak przestać obowiązywać - gdy Sejm ostatecznie uchwali, a prezydent podpisze ustawę „o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku”.Przewiduje ona powszechne głosowanie korespondencyjne - czyli dla wszystkich. Oddanie głosu ma być więc możliwe tylko tą drogą. Zgodnie z nową ustawą wszyscy zarejestrowani wyborcy - w Polsce jest ok. 30 mln uprawnionych do głosowania - otrzymają do swoich skrzynek na listy pakiety wyborcze zawierające karty do głosowania, które po oddaniu głosu trzeba będzie wrzucić, między godziną 6 rano a 20, w specjalnej kopercie do wyznaczonej na terenie gminy skrzynki pocztowej. Wyborcy po oddaniu głosu mają również wypełnić i włożyć do koperty zwrotnej - innej niż koperta na wypełnioną kartę do głosowania - oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu  głosu, podając swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL.


Ustawa trafiła do Senatu 6 kwietnia. Jeśli wykorzysta on cały 30-dniowy przysługujący mu czas na prace nad tą ustawą, trafi ona do Sejmu 6 maja. Jeśli prezydent ją podpisze tego samego dnia, a nawet jeśli marszałek Sejmu przełoży termin wyborów na 17 maja, to i tak z wyborów zostaną wykluczeni Polacy za granicą. Bo według nowych przepisów zamiar głosowania korespondencyjnego obywatele będący zagranicą muszą zgłosić na 14 dni przed dniem wyborów. A nie będą mogli tego zrobić, bo nie będzie do tego jeszcze podstaw prawnych.


Na ostateczną decyzję co do kształtu procesu wyborczego możemy więc czekać do początku maja. Wszystkie informacje udostępniane są na stronie wybory.gov.pl/prezydent2020/, a dotyczące wyborów w naszej gminie na stronie bip.wladyslawowo.pl, zakładka wybory ogólnopolskie/wybory prezydenckie 2020.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę 10 maja 2020 r. Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oznacza w praktyce rozpoczęcie kampanii wyborczej, która potrwa do 8 maja br. do godz. 24:00.


Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: 1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, 4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.


Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r. (Krajowe Biuro Wyborcze w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, 59 842 74 20, 59 842 47 29.


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania. W przypadku gdy wyborca nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed dniem pierwszego głosowania, może po dniu pierwszego głosownia zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), najpóźniej do dnia 14 maja 2020 r. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tura), jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w dniu 15 maja 2020 r. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina też, że wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami na Prezydenta RP, powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego lub Komisarza Wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy (członkostwo w komisji z uzupełnienia).


Warto pamiętać, że kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. Wszelkie informacje dotyczące wyborów dostępne są na stronie: wybory.gov. pl/prezydent2020 oraz bip.wladyslawowo.pl, zakładka wybory ogólnopolskie/wybory Prezydenta 2020.


Informujemy, że osoby które uprzednio zgłosiły swoją kandydaturę na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Władysławowo, a obecnie w związku z epidemią koronawirusa chcą wycofać swoją kandydaturę mogą przesłać informację o rezygnacji pocztą mailową na adres: sekretarz@wladyslawowo.pl podpisując się imieniem i nazwiskiem, albo wysłać rezygnację tradycyjną pocztą - Urząd Miejski we Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo.

 

 

Opublikowano: 04 czerwca 2020 15:20

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_prezydenta.pdf [82.21 KB]

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach do składów OKW i losowaniach [99.93 KB]

informacja___koronawirus_a_akty_pelnomocnictwa_oraz_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania.docx [12.82 KB]

informacja_dla_wyborcow___koronawirus_a_zglaszanie_sie_jako_kandydata_na_czlonka_okw.docx [12.46 KB]

informacja_dla_komitetow_wyborczych___koronawirus_a_zglaszanie_kandydatow_na_czlonkow_okw.docx [12.56 KB]

Informacja Komisarza Wyborczego o siedzibach OBKW [1.31 MB]

Powiązane wiadomości:

Wyświetleń: 5059

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.