Zwolniony? Ponownie zatrudniony!

Zwolniony? Ponownie zatrudniony! (link otworzy duże zdjęcie)


Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza osoby, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych od pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie, mogącym pomóc sprawnie powrócić na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie.

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”, na terenie województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), spełniających w szczególności kryteria udziału w projekcie tj.:

a) posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,

b) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c) mają 50 i więcej lat,

d) są kobietami.

Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

· Identyfikacja indywidualnych potrzeb z Doradcą Zawodowym.

· Wsparcie psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem.

· Pośrednictwo pracy.

· Szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników projektu i pomorskiego rynku pracy. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe maksymalnie w wysokości (120% zasiłku).

· Kompetencje cyfrowe (szkolenie komputerowe) certyfikat ECDL.

· Staż zawodowy - okres trwania: 3 miesiące. Stypendium stażowe 997,40 zł netto/mc (120% zasiłku)

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z rekruterem projektu Panem Robertem Bojanowskim: e-mail rekrutacja.projekt.2018@gmail.com lub pod nr telefonu: 660-965-781.

Dokumenty aplikacyjne, regulamin oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie: projektynsk.pl

Opublikowano: 02 lutego 2018 12:49

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 741

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.