Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (link otworzy duże zdjęcie)


Wraz z początkiem roku weszła w życie, przyjęta wcześniej przez posłów i senatorów, ustawa Prawo wodne, wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Należy do nich wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W Gminie Władysławowo objętych tym przepisem zostanie niewielki ułamek podmiotów.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Burmistrza Władysławowa dostarczając wypełnione oświadczenie.

Podmioty, zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, zostaną poinformowane o jej wysokości oraz sposobie obliczania. Będzie ona uiszczana kwartalnie.

Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Władysławowie, a także w formie papierowej w siedzibie urzędu– Biuro Obsługi Interesanta.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą: 

1)  bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2)   z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a)   do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b)  od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c)   powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do tut. urzędu przekazanego w załączeniu oświadczenia (po jego uprzednim wypełnieniu).

Opublikowano: 10 maja 2018 12:21

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Oświadczenie - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej [39 KB]

Wyświetleń: 748

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.