Zabezpiecz swój obiekt przed zagrożeniami!


W związku z trwającym sezonem zimowym, przypominamy właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów, szczególnie w przypadku anomalii pogodowych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Na podstawie powyższego, prosimy o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia ww. czynników, oddziaływujących na obiekty budowlane. Dotyczy to w szczególności sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych, będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu z dachu. Równocześnie zwracamy uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, powinno odbywać się pod nadzorem osób posiadających stosowną wiedzę techniczną, w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia niekorzystnego układu obciążeń dla konstrukcji budynku.

Zwracamy również uwagę na obowiązek okresowego sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowych. Zaniedbanie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności lub nawet do 1 roku pozbawienia wolności.

Opublikowano: 11 stycznia 2019 13:21

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 547

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Władysławowo do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.